Prawidłowość gospodarowania pieniędzmi gromadzonymi na zakładowym funduszu rehabilitacji osób niepełnosprawnych (ZFRON) będzie sprawdzana przez izby administracji skarbowej w ramach audytu.

Taką zmianę przewiduje projekt nowelizacji ustawy o Krajowej Administracji Skarbowej (KAS), który ma wprowadzić modyfikację do jednego z przepisów ustawy z 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 511 ze zm.). Co do zasady jest tak, że zakłady pracy chronionej (ZPChr), których obowiązkiem jest prowadzenie ZFRON, a także pracodawcy niemający już tego statusu, ale dalej posiadający fundusz podlegają kontroli w zakresie m.in. terminowego przekazywania pieniędzy na jego rachunek bankowy czy prawidłowego ich wydatkowania.
Zgodnie z obecnym brzmieniem art. 33 ust. 6 ustawy o rehabilitacji taka kontrola jest wykonywana przez właściwego miejscowo naczelnika urzędu skarbowego, a zastosowanie do niej mają przepisy o ordynacji podatkowej. To jednak ma się zmienić. Nowa treść tego artykułu zakłada, że ocena realizacji prawidłowości przepisów dotyczących prowadzenia ZFRON będzie wykonywana przez dyrektora izby administracji skarbowej na zasadach określonych w rozdziale drugim działu V ustawy o KAS.
Ministerstwo Finansów uzasadnia zmianę tym, że środki, którymi gospodarują firmy posiadające ZFRON, mają charakter środków publicznych w rozumieniu przepisów ustawy o finansach publicznych. Świadczy o tym chociażby to, że każdy wydatek, który pracodawca pokrywa z pieniędzy funduszu, jest zakwalifikowany do pomocy publicznej de minimis. Jednocześnie w związku z tym, że nadzór nad środkami publicznymi leży w gestii organów KAS, to należy objąć nim również gospodarowanie pieniędzmi z ZFRON. Co istotne, będzie on miał formę nie kontroli, ale audytu, którego reguły określa ustawa o KAS.
– Będzie to nie tylko zmiana organu, lecz także trybu przeprowadzania kontroli, do którego pracodawcy przez wiele lat byli przyzwyczajeni – mówi Krzysztof Kosiński, wiceprezes Polskiej Organizacji Pracodawców Osób Niepełnosprawnych.
Zwraca przy tym uwagę, że na początku będzie trwała wzajemna nauka zarówno po stronie przedsiębiorców, jak i urzędników KAS, którzy do tej pory nie mieli do czynienia z przepisami dotyczącymi ZFRON, a nie są one łatwą materią.
Nowelizacja ustawy wejdzie w życie po upływie 14 dni od publikacji ustawy w Dzienniku Ustaw.
Etap legislacyjny
Projekt w trakcie konsultacji