INTERPRETACJA

Izba Skarbowa w Warszawie w interpretacji z 12 marca 2008 r. (nr IS. I/2-4151/9/07, IS. I/2-4151/ 10/07) wyjaśniła, że 12-miesięcznego okresu zameldowania potrzebnego do skorzystania ze zwolnienia od PIT przy sprzedaży nieruchomości nie trzeba liczyć wstecz od momentu zbycia. Istotny jest bowiem sam fakt zameldowania na pobyt stały w danym lokalu czy budynku, natomiast istniejące stosunki własnościowe przypadające na okres 12 miesięcy pozostają bez wpływu na możliwość skorzystania ze zwolnienia.

Interpretacja Izby Skarbowej w Warszawie wydaje się być sprzeczna z ogólną interpretacją ministra finansów w sprawie ulgi meldunkowej z 19 lutego 2008 r. (nr DD2/ 033/0557/SKT/07/168), która trafiła do wszystkich dyrektorów izb skarbowych i urzędów kontroli skarbowej. Minister w wydanym dokumencie podkreśla, że okres zameldowania potrzebny do skorzystania z ulgi obejmuje (co najmniej) 12 miesięcy wstecz od daty zbycia nieruchomości. Ta rozbieżność dodatkowo dziwi, biorąc pod uwagę fakt, że od 1 lipca 2007 r. w imieniu ministra finansów cztery izby skarbowe wydają interpretacje podatkowe. Są to izby: warszawska, bydgoska, katowicka i poznańska. Wynika z tego, że albo minister - w postaci Izby Skarbowej w Warszawie - zmienił przez miesiąc zdanie, albo pracownicy warszawskiej izby nie zapoznali się z pismem swojego przełożonego.

Furtka dla podatników

Czytając wprost przepisy ustawy o PIT - wolne od podatku są przychody z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych związanych z nieruchomościami, jeżeli podatnik był zameldowany w budynku lub lokalu na pobyt stały przez okres nie krótszy niż 12 miesięcy przed datą zbycia - można uznać, że stanowisko warszawskiej izby jest uzasadnione.

Ustawa nie wskazuje, że 12 miesięcy zameldowania trzeba liczyć bezpośrednio wstecz od momentu sprzedaży nieruchomości. Co więcej, jeśli stanowisko izby zaczęłoby obowiązywać, jako np. ogólna interpretacja MF, nikt nie płaciłby podatku od sprzedaży nieruchomości. Dlaczego? Zgodnie z dotychczasowym stanowiskiem MF do 12-miesięcznego okresu zameldowania podatnika na pobyt stały wlicza się okres zameldowania zarówno przed 1 stycznia 2007 r., jak i przed datą nabycia nieruchomości. Dodając do tej wykładni stanowisko Izby Skarbowej w Warszawie, zgodnie z którym ważny jest jakikolwiek okres 12-miesięcznego meldunku potrzebny do skorzystania z ulgi meldunkowej, praktycznie każdy z niej będzie mógł skorzystać. Każdy od urodzenia był gdzieś zameldowany, zwłaszcza w mieszkaniu lub domu rodziców. Jest jednak jeden warunek: podatnik, który ze zwolnienia przy sprzedaży nieruchomości będzie chciał skorzystać, będzie musiał stać się jej właścicielem po 1 stycznia 2007 r.

W konsekwencji ulga meldunkowa stała się łatwym sposobem na unikanie opodatkowania. Opierając się na interpretacji warszawskiej izby podatnik, który chce sprzedać mieszkanie bez podatku wystarczy, że np. przekaże je w darowiźnie dziecku, które kiedyś było w nim zameldowane. Dziecko mieszkanie sprzeda korzystając z ulgi meldunkowej. Co istotne, w takiej sytuacji nie powstanie obowiązek w podatku od spadków i darowizn, bo najbliższa rodzina z tego podatku jest zwolniona.

Nabycie i sprzedaż

W rozpatrywanej przez izbę sprawie 2 marca 2007 r. podatnik przekształcił lokatorskie prawo do lokalu w spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu. 5 kwietnia 2007 r. mieszkanie sprzedano. W mieszkaniu sprzedający był zameldowany przez ponad 24 lata. W 2004 roku wymeldował się z niego. 16 kwietnia 2007 r. w urzędzie skarbowym zostało złożone oświadczenie o sprzedaży mieszkania.

W tak opisanej sytuacji Izba Skarbowa w Warszawie wyjaśniła, że od dochodu z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych związanych z nieruchomościami podatek dochodowy wynosi 19 proc. podstawy obliczenia podatku. Podatek jest płatny w terminie złożenia zeznania rocznego za rok podatkowy, w którym nastąpiło odpłatne zbycie.

19 proc. dochodu wynosi PIT przy sprzedaży nieruchomości i praw związanych z nieruchomościami

POSTULUJEMY

Minister finansów powinien jak najszybciej uzupełnić ogólną interpretację podatkową w sprawie ulgi meldunkowej, wyjaśniając w niej wszystkie pojawiające się wątpliwości

Okres zameldowania

W dalszych wyjaśnieniach warszawska izba wskazała, że zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 126 ustawy o PIT wolne od podatku są przychody uzyskane z odpłatnego zbycia:

• budynku mieszkalnego, jego części lub udziału w takim budynku,

• lokalu mieszkalnego stanowiącego odrębną nieruchomość lub udziału w takim lokalu,

• spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego lub udziału w takim prawie,

• prawa do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej lub udziału w takim prawie

- jeżeli podatnik był zameldowany w wymienionym budynku lub lokalu na pobyt stały przez okres nie krótszy niż 12 miesięcy przed datą zbycia.

Zwolnienie to - jak tłumaczy izba - ma zastosowanie do przychodów podatnika, który w terminie 14 dni od dnia dokonania odpłatnego zbycia nieruchomości złoży w urzędzie skarbowym oświadczenie, że spełnia warunki do zwolnienia. Nowe zasady opodatko-wania regulują zatem wyłącznie opodatkowanie przychodów uzyskanych ze zbycia nieruchomości nabytych po 1 stycznia 2007 r.

Zdaniem izby 12-miesięczny okres zameldowania odnosi się do daty zbycia nieruchomości. Żaden przepis nie uzależnia też obowiązku zameldowania od posiadania tytułu własności do lokalu. Nie jest więc konieczne, by podatnik był właścicielem nieruchomości przez cały wymagany okres. Istotny jest tu tylko sam fakt zameldowania na pobyt stały w danym lokalu czy budynku, natomiast istniejące stosunki własnościowe przypadające na okres 12 miesięcy pozostają bez wpływu na możliwość skorzystania ze zwolnienia.

W omawianym przypadku podatnik był zameldowany na pobyt stały przez 24 lata oraz w terminie 14 dni od dnia sprzedaży nieruchomości złożył w urzędzie skarbowym oświadczenie o zbyciu lokalu. W związku z tym przychód uzyskany przez podatnika ze sprzedaży nieruchomości nabytej w 2007 roku będzie korzystał ze zwolnienia od 19-proc. PIT.

OPINIE

HANNA FILIPCZYK

menedżer w Accreo Taxand

W interpretacji dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie (działając w imieniu ministra finansów) uznał, że dla zastosowania ulgi meldunkowej nie jest wymagane, by okres zameldowania wypadał bezpośrednio przed sprzedażą. Istotnie, taki warunek nie wynika z treści art. 21 ust. 1 pkt 126 ustawy o PIT. Tymczasem w ogólnej interpretacji minister finansów wskazał, że okres, o którym mowa w przepisie ustawy, obejmuje (co najmniej) 12 miesięcy wstecz od daty zbycia. Można wnioskować, że stanowisko ministra jest tu bardziej restrykcyjne: jego zdaniem wymagany okres zameldowania musi trwać nieprzerwanie aż do dnia zbycia mieszkania. Należy pamiętać, że właściwy problem, do jakiego odnosił się minister w swojej interpretacji, był inny od omawianego obecnie (chodziło o datę początkową zameldowania). Niewykluczone więc, że przytoczone sformułowanie należy potraktować po prostu jako nieścisłość. Co istotne, podatnik, który otrzymał korzystną dla siebie interpretację indywidualną, może na niej polegać niezależnie od ogólnego poglądu ministerstwa.

TOMASZ SOCHA

konsultant w Ernst & Young

Interpretacja Izby Skarbowej w Warszawie potwierdza korzystną linię orzecznictwa, i tym samym możliwość zastosowania zwolnienia od PIT w stosunku do przychodu uzyskanego ze sprzedaży nieruchomości nabytej w 2007 roku, pod warunkiem, że podatnik: był zameldowany w nieruchomości na pobyt stały przez okres nie krótszy niż 12 miesięcy przed datą zbycia oraz w terminie 14 dni od dokonania odpłatnego zbycia nieruchomości złoży w urzędzie skarbowym oświadczenie, że spełnia warunki do zwolnienia.

Dyrektor izby wskazał, że ustawa nie nakłada konieczności bycia zameldowanym w lokalu w momencie jego sprzedaży. Warunek ten pozostaje spełniony, jeżeli okres zameldowania przypadał na jakikolwiek 12-miesięczny okres przed datą zbycia nieruchomości. Istotny pozostaje sam fakt zameldowania na pobyt stały w danym lokalu czy budynku, natomiast istniejące stosunki własnościowe przypadające na okres 12 miesięcy pozostają bez wpływu na możliwość skorzystania ze zwolnienia. Tym samym spełnienie tych warunków sprawi, że przychód uzyskany ze sprzedaży nieruchomości nabytej w 2007 roku będzie korzystał ze zwolnienia z 19-proc. podatku.