Diety oraz kwoty stanowiące zwrot kosztów, otrzymywane przez osoby wykonujące czynności związane z pełnieniem obowiązków społecznych i obywatelskich korzystają ze zwolnienia od podatku dochodowego od osób fizycznych. Zwolnienie to jest limitowane i przysługuje do wysokości nieprzekraczającej miesięcznie kwoty 2280 zł. Wolne od podatku dochodowego są również diety i inne należności za czas podróży tych osób. Zwolnienie przysługuje do wysokości określonej w odrębnych ustawach lub w przepisach wydanych przez ministra właściwego do spraw pracy w sprawie wysokości oraz warunków ustalania należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej na obszarze kraju oraz poza granicami kraju.

Płatnicy dokonujący wypłat osobom fizycznym z tytułu pełnienia obowiązków społecznych i obywatelskich mają obowiązek sporządzenia informacji PIT-R o wypłaconych kwotach. W sytuacji gdy wypłacane świadczenia przekraczają kwoty wolne od podatku, nadwyżka podlega opodatkowaniu. Od nadwyżki tej płatnik pobiera zaliczkę na podatek dochodowy. Przychód i należne od niego zaliczki na podatek płatnik uwzględnia w informacji PIT-11. W przypadku gdy płatnik wypłaca osobie fizycznej jedynie należności z tytułu pełnienia obowiązków społecznych i obywatelskich i należności te nie przekraczają kwot wolnych od podatku dochodowego, płatnik nie ma obowiązku sporządzania informacji PIT-11. Podatnikowi oraz urzędowi skarbowemu przesyła wyłącznie PIT-R.

Jeżeli zatem na przykład radny za udział w sesjach rady gminy otrzymywał wyłącznie przysługujące mu diety i należności za czas podróży nieprzekraczające ustawowych limitów, to gmina wystawi podatnikowi wyłącznie PIT-R. Określonych w informacji kwot podatnik nie ma obowiązku wykazywać w rocznym zeznaniu.

42 DNI zostały do rocznego rozliczenia PIT