Umowa pożyczki pieniędzy z zagranicznego konta nie podlega podatkowi od czynności cywilnoprawnych, jeżeli została zawarta poza Polską.
Umowa pożyczki jest czynnością, która podlega podatkowi od czynności cywilnoprawnych (PCC).
Podatkiem tym obciążone są pożyczki rzeczy lub prawa majątkowe znajdujące się w Polsce oraz rzeczy znajdujące się za granicą lub prawa majątkowe wykonywane za granicą, w przypadku gdy nabywca ma miejsce zamieszkania lub siedzibę na terytorium Polski i umowa pożyczki została dokonana w Polsce.
Z interpretacji tej regulacji wynika, że PCC nie są zatem objęte umowy zawierane przez podatników mających miejsce zamieszkania lub siedzibę na terytorium Polski, jeżeli umowy te zawarte zostały poza Polską, a rzeczy będące przedmiotem pożyczki znajdowały się również poza Polską. Jak wyjaśnia Bogusław Kędzior, doradca podatkowy w Kancelarii Doradców Podatkowych Tabisz, Ferensztajn, Węgrzyn, Jarosz, Kędzior, Płaneta, aby umowa pożyczki nie podlegała PCC, należy udokumentować, że zawarta została poza Polską, a w chwili jej zawarcia pieniądze znajdowały się również za granicą.
- Po spełnieniu tych dwóch warunków nie powstanie w Polsce obowiązek podatkowy w podatku od czynności cywilnoprawnych z tytułu zawarcia umowy pożyczki - stwierdza.
Warto przy tym pamiętać - dodaje Bogusław Kędzior - że odpowiednik polskiego podatku od czynności cywilnoprawnych będzie należny prawdopodobnie w kraju, w którym zawierana jest pożyczka. Może on być jednak obliczany według niższej stawki niż stawka obowiązująca w Polsce.
O ile ustalenie miejsca zawarcia umowy pożyczki, niezbędne do stwierdzenia, czy podlega ona PCC w przypadku, gdy umowa pożyczki została zawarta poza Polską, nie powinno stwarzać trudności, to pewne wątpliwości interpretacyjne - zdaniem Bogusława Kędziora - budzić może sformułowanie rzeczy znajdujące się za granicą, użyte w treści analizowanego art. 1 ust. 4 pkt. 2 ustawy o PCC, zwłaszcza w sytuacji, gdy przedmiotem umowy pożyczki są pieniądze.
Bogusław Kędzior radzi, aby przed zawarciem umowy pożyczki zadbać, by w chwili zawierania umowy pożyczki pieniądze będące jej przedmiotem znajdowały się za granicą, na przykład na rachunku bankowym pożyczkodawcy prowadzonym w zagranicznym banku.
- Wówczas fakt, że pieniądze zostały następnie przez pożyczkobiorcę przesłane na rachunek bankowy prowadzony w Polsce nie będzie miał znaczenia - stwierdza doradca podatkowy.
Zgodnie przepisami o PCC obowiązek podatkowy powstaje w momencie dokonania pożyczki.
2 proc. stawka podatku od pożyczonych pieniędzy