Umowa pożyczki jest czynnością, która podlega podatkowi od czynności cywilnoprawnych (PCC).

Podatkiem tym obciążone są pożyczki rzeczy lub prawa majątkowe znajdujące się w Polsce oraz rzeczy znajdujące się za granicą lub prawa majątkowe wykonywane za granicą, w przypadku gdy nabywca ma miejsce zamieszkania lub siedzibę na terytorium Polski i umowa pożyczki została dokonana w Polsce.

Z interpretacji tej regulacji wynika, że PCC nie są zatem objęte umowy zawierane przez podatników mających miejsce zamieszkania lub siedzibę na terytorium Polski, jeżeli umowy te zawarte zostały poza Polską, a rzeczy będące przedmiotem pożyczki znajdowały się również poza Polską. Jak wyjaśnia Bogusław Kędzior, doradca podatkowy w Kancelarii Doradców Podatkowych Tabisz, Ferensztajn, Węgrzyn, Jarosz, Kędzior, Płaneta, aby umowa pożyczki nie podlegała PCC, należy udokumentować, że zawarta została poza Polską, a w chwili jej zawarcia pieniądze znajdowały się również za granicą.

- Po spełnieniu tych dwóch warunków nie powstanie w Polsce obowiązek podatkowy w podatku od czynności cywilnoprawnych z tytułu zawarcia umowy pożyczki - stwierdza.

Warto przy tym pamiętać - dodaje Bogusław Kędzior - że odpowiednik polskiego podatku od czynności cywilnoprawnych będzie należny prawdopodobnie w kraju, w którym zawierana jest pożyczka. Może on być jednak obliczany według niższej stawki niż stawka obowiązująca w Polsce.

O ile ustalenie miejsca zawarcia umowy pożyczki, niezbędne do stwierdzenia, czy podlega ona PCC w przypadku, gdy umowa pożyczki została zawarta poza Polską, nie powinno stwarzać trudności, to pewne wątpliwości interpretacyjne - zdaniem Bogusława Kędziora - budzić może sformułowanie rzeczy znajdujące się za granicą, użyte w treści analizowanego art. 1 ust. 4 pkt. 2 ustawy o PCC, zwłaszcza w sytuacji, gdy przedmiotem umowy pożyczki są pieniądze.

Bogusław Kędzior radzi, aby przed zawarciem umowy pożyczki zadbać, by w chwili zawierania umowy pożyczki pieniądze będące jej przedmiotem znajdowały się za granicą, na przykład na rachunku bankowym pożyczkodawcy prowadzonym w zagranicznym banku.

- Wówczas fakt, że pieniądze zostały następnie przez pożyczkobiorcę przesłane na rachunek bankowy prowadzony w Polsce nie będzie miał znaczenia - stwierdza doradca podatkowy.

Zgodnie przepisami o PCC obowiązek podatkowy powstaje w momencie dokonania pożyczki.

2 proc. stawka podatku od pożyczonych pieniędzy