Chodziło o spółkę, która musiała zwolnić pracowników w związku z przyjętym przez zarząd planem restrukturyzacji kosztów. Umowy o pracę miały być rozwiązywane stopniowo i na podstawie porozumień. W ramach planu restrukturyzacji zarząd spółki przyjął regulamin, z którego wynikały zasady obliczania świadczeń pieniężnych dla zwalnianych osób.
Miały one otrzymywać odprawy, a także odszkodowania z tytułu utraty pracy. Całkowita kwota tych wypłat nie mogła przekroczyć 12 miesięcznych pensji brutto.
Spółka uważała, że wypłacane odszkodowania są zwolnione z podatku na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 3 ustawy o PIT. Przepis ten zwalnia z podatku odszkodowania i zadośćuczynienia, jeżeli ich wysokość lub zasady ustalania wynikają m.in. z regulaminów lub statutów, o których mowa w kodeksie pracy (z kilkoma wyjątkami).
Spółka podkreślała, że jej wypłaty wynikają z regulaminu i są odszkodowaniami za utratę pracy. Tłumaczyła też, że mają one zrekompensować szkodę finansową, jaką dla pracownika jest utrata stałego źródła dochodów.
Na zwolnienie z PIT nie zgodził się jednak dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej. Zwrócił uwagę na to, że odszkodowanie lub zadośćuczynienie to rekompensaty za wyrządzone szkody i krzywdy wywołane czynem niedozwolonym. Do takich sytuacji dochodzi np. wtedy, gdy pracodawca rozwiązuje umowę o pracę bez wypowiedzenia, albo gdy wypowiada umowę w sposób nieuzasadniony – wyjaśnił. I uznał, że nie może być mowy o odszkodowaniu, gdy zwolnienia odbywają się w ramach porozumienia i na podstawie wewnętrznych regulaminów. W takich sytuacjach nie można mówić o bezprawności pracodawcy, bez względu na to, czy pracownik poniósł jakąkolwiek szkodę – stwierdził dyrektor KIS.
Tego samego zdania był wczoraj Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie. – Żeby mówić o odszkodowaniu, działanie sprawcy, w tym wypadku pracodawcy, musi być bezprawne – podkreślił sędzia Waldemar Śledzik. Dodał, że wypłacanie kwot na podstawie przyjętego regulaminu nie może samo w sobie dawać prawa do zwolnienia, bo wtedy łatwo byłoby obchodzić przepisy.

orzecznictwo

Wyrok WSA w Warszawie z 31 lipca 2018 r., sygn. akt III SA/Wa 3145/17. www.serwisy.gazetaprawna.pl/ orzeczenia