Od 2010 roku dodatkowym źródłem dofinansowania kolejowych przewozów samorządowych będą zwiększone udziały województw we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych. To jedno z założeń przyjętego przez rząd projektu ustawy o zmianie ustawy o autostradach płatnych oraz o Krajowym Funduszu Drogowym, ustawy o Funduszu Kolejowym, ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego oraz ustawy o transporcie kolejowym.

Zgodnie z ustawą z 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (t.j. Dz.U. z 2008 r. nr 88, poz. 539), dochodami własnymi jednostek samorządu terytorialnego są również udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych oraz z podatku dochodowego od osób prawnych. Udziały województw we wpływach z CIT obecnie wynoszą 14 proc. (art. 6 ust. 3 ustawy). Zgodnie z założeniami projektu mają one zostać zwiększone do 14,75 proc. Oznacza to, że województwa będą zyskiwać z tego tytułu po ok. 0,3 mld zł rocznie.

Zmiana w art. 6 ust. 3 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego jest wykonaniem uchwały nr 256/2008 Rady Ministrów z 2 grudnia 2008 r. w sprawie finansowania regionalnych kolejowych przewozów pasażerskich. W uchwale Rada Ministrów zobowiązała się do podwyższenia od 2010 roku udziału województw w podatku dochodowym od osób prawnych o 0,75 proc. punktu procentowego, tj. z 14 proc. do 14,75 proc. w odniesieniu do obecnego systemu naliczania podatku. Środki te województwa przeznaczą na pokrycie straty operacyjnej, innych kosztów oraz udziału własnego PKP Przewozy Regionalne w finansowaniu programu zakupu i modernizacji pojazdów kolejowych.

0,3 mld zł rocznie zyskają województwa na zwiększeniu wpływów z CIT