Spory podatkowe będą mogły się zakończyć porozumieniem. MF proponuje mediację i umowy podatkowe z US.
Interpretacje indywidualne w sprawach podatków lokalnych ma wydawać – podobnie jak wszystkie inne – dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej, a nie wójtowie, burmistrzowie i prezydenci miast
Terminy na złożenie odwołania i zażalenia będą wydłużone – odpowiednio z 14 do 30 dni oraz z 7 do 14 dni
Zasady podatkowe znajdą się wreszcie w ustawie
– In dubio pro tributario ma dotyczyć także wątpliwości co do stanu faktycznego.
– Zasada pragmatyzmu zacznie być realnie stosowana i wprowadzi nowe instytucje.
– Zakazu nadużywania prawa przez organy podatkowe jednak nie będzie. MF się z tego wycofało.
Uważam, że ta ostatnia zasada powinna zostać do ordynacji przywrócona, skoro ustawa ta ma zawierać regulacje zapobiegające nadużyciu prawa przez podatników.
Alicja Sarna, doradca podatkowy, partner, szef zespołu postępowań podatkowych w MDDP
Ma być kontrola na zamówienie
Szykuje się rewolucja w przedawnieniach
– Mają być dwa terminy przedawnienia:
a. dla wymiaru podatku – 3- lub 5-letni (w zależności od tego, czy podatek ma związek z działalnością gospodarczą),
b. dla poboru podatku – zawsze będzie 5-letni.
Przedawnienie będzie mogło sięgać nawet 25 lat (złożą się na to: 3 lub 5 lat na wymiar, 5 lat na zawieszenie wymiaru, 5 lat na pobór, 5 lat na zawieszenie poboru i 5 lat liczone od nowa po zastosowaniu środka egzekucyjnego).
– Terminy wymiaru i poboru będą ulegać zawieszeniu tylko z przyczyn obiektywnych i nie dłużej niż na 5 lat (każdy).
Terminy materialnoprawne, np. na złożenie deklaracji, mają być przywracane
Jeżeli organ odmówi przywrócenia terminu, to praktyczne zastosowanie projektowanej regulacji w odniesieniu do deklaracji podatkowych może przynieść podatnikom więcej problemów niż składanie dotychczas z powodzeniem czynnego żalu wraz z deklaracją.
Łukasz Kałużny, doradca podatkowy, senior consultant w Olesiński & Wspólnicy
Z urzędem skarbowym będzie można podpisać umowę na dłuższą współpracę
Fiskus skieruje pytanie prawne do NSA
Jeśli TSUE lub TK potwierdzi nadpłatę w podatkach, to będzie się można o nią ubiegać nawet po przedawnieniu
Będzie można umorzyć podatek bez czekania na upływ terminu płatności
Fiskus zapozna podatnika z wybraną przez siebie metodą szacowania podstawy opodatkowania
Jeżeli sprawa wróci do organu I instancji, ten nie będzie mógł wydać decyzji na niekorzyść podatnika
Do tej pory zakaz reformationis in peius w postępowaniu podatkowym pozostawał w istocie fikcją, z uwagi właśnie na brak takiego zakazu. Powodowało to, że złożenie odwołania od decyzji organu podatkowego było w niektórych przypadkach ryzykowne.
Dariusz Malinowski, partner, szef zespołu ds. postępowań podatkowych i sądowych w KPMG w Polsce
Mają być wydawane decyzje cząstkowe
Deklarację podatkową będzie można skorygować przed zakończeniem postępowania podatkowego
Więcej osób zapłaci podatek za kogoś
Nie będziemy musieli odwoływać się od decyzji. Podatnik będzie mógł iść od razu do sądu
Będą nowe tryby postępowania
Uproszczone: spory o wartości poniżej 5 tys. zł będą rozstrzygane w ciągu 14 dni.
W sprawach np. podatku VAT, gdzie okresem rozliczeniowym jest miesiąc, można przeprowadzić 60 postępowań (tj. za okres 5 lat przewidzianych na wymiar podatku), jeżeli każdorazowo kwota wymiaru nie przewyższy 5 tys. zł. W sumie w jednym momencie podatnik może zostać obciążony kwotą 300 tys. zł. Może być to efektem „małego” błędu, ale powtarzanego co miesiąc. „Niska” kwota w sprawach podatkowych w mojej ocenie jest pojęciem względnym, które nie powinno wpływać na to postępowanie.
Jacek Drosik, doradca podatkowy w Ślązak, Zapiór i Wspólnicy Kancelaria Adwokatów i Radców Prawnych
Reprezentatywne: wszystkie postępowania o podobnym problemie lub stanie faktycznym – prowadzone w sprawie jednego podatnika – będą mogły być zawieszone do czasu rozstrzygnięcia kluczowej (reprezentatywnej), rozstrzygającej sprawy.
Postępowania w sprawach o kwoty do wysokości 50 zł będą umarzane z urzędu albo nie będą wszczynane