Dodał, że budżet nie zarezerwował takiej kwoty na ewentualne zwroty, ale jego zdaniem "nie ma większego zagrożenia, że pobraną akcyzę trzeba będzie oddać". Lisicki powtórzył wyrażone wcześniej stanowisko Ministerstwa Finansów, zgodnie z którym zwrot producentom energii podatku, którego ciężar został przerzucony na klientów, nie byłby zasadny.

Chodzi o podatek, który zapłacili producenci energii elektrycznej. 12 lutego br. Europejski Trybunał Sprawiedliwości w Luksemburgu orzekł, że polskie przepisy o akcyzie są niezgodne z unijnymi. Podatnikiem akcyzy powinien być dystrybutor energii a nie producent, jak przewiduje polska ustawa.

Nasz kraj miał czas do 1 stycznia 2006 roku na dostosowanie się do wymogów UE. Sprzeczne z unijnymi przepisy zostały zmienione 1 marca, gdy weszła w życie nowelizacja ustawy o akcyzie, dostosowująca sposób naliczania podatku do wymogów UE.

Zasadnicze znaczenie będzie miała uchwała poszerzonego, siedmioosobowego składu Naczelnego Sądu Administracyjnego

Niektóre zakłady energetyczne wystąpiły o zwrot podatku, nie czekając na orzeczenie ETS, inne zrobiły to po wyroku Trybunału. Ostatecznie o tym, czy elektrownie dostaną pieniądze, przesądzą polskie sądy administracyjne, do których spółki skarżą decyzje o odmowie zwrotu.

Zasadnicze znaczenie będzie miała uchwała poszerzonego, siedmioosobowego składu Naczelnego Sądu Administracyjnego. Ma on odpowiedzieć na pytanie, "czy w świetle art. 72 par. 1 Ordynacji Podatkowej powstaje nadpłata w podatku akcyzowym podlegająca zwrotowi, w sytuacji, gdy ciężar podatku poniósł nabywca opodatkowanego towaru".

Zdaniem Ministerstwa Finansów, "państwo członkowskie może odmówić zwrotu podatku w przypadku, gdy ekonomiczny ciężar podatku został poniesiony przez inny podmiot niż podatnik ubiegający się o zwrot, a zwrot podatku na rzecz podatnika prowadziłby do jego bezpodstawnego wzbogacenia". Według MF, stanowisko takie potwierdził w swoich orzeczeniach ETS.

"Koszt każdego podatku jest w konsekwencji przerzucany na nabywców"

W przypadku akcyzy na energię elektryczną podatek odprowadza producent, a jego wielkość uwzględnia w cenie prądu sprzedawanego dystrybutorowi. Ostatecznie jednak koszt podatku ponosi zawsze konsument.

Według prawnika z kancelarii CMS Cameron McKenna Marcina Zimnego, sąd nie powinien podzielić w tej sprawie stanowiska resortu finansów.

"Koszt każdego podatku jest w konsekwencji przerzucany na nabywców. Przepisy dotyczące zwrotu podatku nienależnie zapłaconego nie uzależniają zwrotu od tego, aby podatnik faktycznie poniósł ciężar tego podatku" - wyjaśnia.

Jego zdaniem, gdyby wszyscy producenci energii elektrycznej wystąpili o zwrot całej, nienależnie zapłaconej przez nich akcyzy, kwota roszczeń mogłaby sięgnąć ok. 7-9 mld złotych.