Dla większości podatników okres rozliczeniowy trwa od 2 stycznia do 30 kwietnia roku następującego po tym, za który się rozliczamy, a zatem w przypadku rozliczenia za 2008 rok do końca kwietnia 2009 roku. Taki też termin dotyczy składających zeznanie PIT-37. Roczne zeznanie podatkowe PIT-37 składają m.in. te osoby, które w 2008 roku w opłacaniu zaliczek wyręczał płatnik.
Ustawa o PIT przewiduje, że po zakończeniu roku podatkowego, w terminie do 30 kwietnia roku następnego, podatnicy podatku dochodowego są zobowiązani składać urzędom skarbowym zeznania o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) w roku podatkowym. W rozliczeniu za 2008 rok termin ten upływa w czwartek 30 kwietnia 2009 r.
Podatnicy, na których ciąży obowiązek złożenia zeznania, są zobowiązani w terminie określonym dla złożenia zeznania wpłacić należny podatek lub różnicę między podatkiem należnym od dochodu wynikającym z zeznania a sumą należnych za dany rok zaliczek, w tym również sumą zaliczek pobranych przez płatników.
Podatek dochodowy wynikający z zeznania jest podatkiem należnym za dany rok, chyba że właściwy organ podatkowy lub organ kontroli skarbowej wyda decyzję, w której określi inną wysokość podatku. W razie niezłożenia zeznania o wysokości osiągniętego dochodu właściwy organ podatkowy wyda decyzję określającą wysokość zobowiązania w podatku dochodowym.
To jest tylko część artykułu, zobacz pełną treść w e-wydaniu Gazety Prawnej