Podatniczka otrzymała PIT-8C od biura maklerskiego, w którym został wykazany dochód. W 2007 roku miała stratę na giełdzie potwierdzoną w PIT-8C. Nie złożyła jednak do urzędu skarbowego deklaracji PIT-38.

- Czy mogę teraz złożyć zeznanie za 2007 rok, aby móc uwzględnić tę stratę - pyta pani Joanna z Łodzi.

Tak. Złożenie przez podatnika rocznego zeznania po terminie nie powoduje jego bezskuteczności. Strata może więc zostać odliczona.

W omawianym przypadku trzeba mieć jednak na uwadze, że za niezłożenie zeznania w terminie podatnik może podlegać sankcjom karnym skarbowym. Przepisy kodeksu karnego skarbowego określają, że podatnik, który uchylając się od opodatkowania, nie ujawnia właściwemu organowi przedmiotu lub podstawy opodatkowania lub nie składa deklaracji, przez co naraża podatek na uszczuplenie, podlega karze.

Mimo że niewykazanie straty nie naraża podatku na uszczuplenie, można się spodziewać, że organ podatkowy będzie dążył do nałożenia sankcji na podatnika. Niezłożenie zeznania urzędowi skarbowemu według ustalonego wzoru o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) w roku podatkowym w terminie do 30 kwietnia jest niedopełnieniem obowiązku określonego w art. 45 ustawy o PIT. Dlatego do zaległej deklaracji PIT-38, w której zostanie wykazana strata za 2007 rok, podatnik powinien dołączyć informację będącą czynnym żalem, tj. ujawnieniem popełnienia czynu zabronionego.

PODSTAWA PRAWNA

Art. 54 par. 1 ustawy z 10 września 1999 r. - Kodeks karny skarbowy (t.j. Dz.U. z 2007 r. nr 111, poz. 765 z późn. zm.).

Art. 9 ust. 3, art. 30b ust. 1, art. 45 ust. 1a ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz.U. z 2000 r. nr 14, poz. 176 z późn. zm.).