Podatnik drugi rok z rzędu poniósł stratę na sprzedaży akcji. Strata ta została wykazana w PIT-8C przesłanym przez biuro maklerskie.

- Czy straty z tych dwóch lat podlegają łączeniu i jak długo mogę je odliczać, bo na razie nie osiągam żadnego dochodu - pyta pan Tomasz z Warszawy.

Tak. Straty z kapitałów pieniężnych rozliczane w zeznaniu PIT-38 podlegają kumulacji, przy założeniu że uzyskany dochód w latach kolejnych może zostać zmniejszony o maksymalnie 50 proc. kwoty straty każdego z tych lat.

Straty z kapitałów pieniężnych rozlicza się w zeznaniu PIT-38, które składa się do końca kwietnia roku następującego po roku podatkowym. W omawianym przypadku czytelnik poniósł stratę w dwóch ostatnich okresach rozliczeniowych. Pod warunkiem że strata za 2007 rok została wykazana w zeznaniu PIT-38, a strata za 2008 rok zostanie wykazana w bieżącym zeznaniu składanym do 30 kwietnia tego roku, czytelnik będzie mógł rozliczyć część kwot tej zsumowanej straty w latach kolejnych, kiedy osiągnie dochód ze sprzedaży akcji.

Podatnik powinien przy tym pamiętać, że najwyżej o 50 proc. kwoty poniesionej straty będzie mógł obniżyć dochód uzyskany z tego źródła w najbliższych kolejno po sobie następujących pięciu latach podatkowych. Stratę za 2007 rok może rozliczyć z dochodem uzyskanym w latach 2008-2012.

Jednocześnie ostatnim okresem, w którym podatnik będzie mógł uwzględnić kwotę straty poniesionej w 2008 roku, będzie rok 2013 (zeznanie składane w 2014 roku). Kwota jednorazowo odliczanej straty nie może być wyższa od wykazanego w danym zeznaniu PIT-38 dochodu. Raz odliczona strata nie podlega rozliczeniu w latach kolejnych. Jeśli podatnik w jednym rozliczeniu odliczył kwotę niższą niż 50 proc. kwoty danej straty, to w kolejnym okresie, jeśli nie został przekroczony pięcioletni termin na dokonanie rozliczenia, może uwzględnić pozostałą różnicę.

PODSTAWA PRAWNA

Art. 9 ust. 3, art. 30b ust. 1 ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz.U. z 2000 r. nr 14, poz. 176 z późn. zm.).