W określonych przypadkach nie tylko zarejestrowane podmioty gospodarcze wykonujące działalność gospodarczą są podatnikami VAT. Taki status zgodnie z art. 16 ustawy z 11 marca 2004 r. o VAT (Dz.U. nr 54, poz. 535 z późn. zm.) posiadają również niebędące przedsiębiorcami osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, jeżeli dokonują wewnątrzwspólnotowej dostawy nowych środków transportu (wypadku gdy okoliczności nie wskazują na zamiar wykonywania tej czynności w sposób częstotliwy). Podatnikiem VAT może być zatem osoba prywatna, która jednorazowo sprzedała do krajów UE nowy środek transportu (np. auto).

Tacy podatnicy zobowiązani są do złożenia w urzędzie skarbowym deklaracji VAT-11 w terminie do ostatniego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym powstał obowiązek podatkowy. Zatem podatnicy, dla których obowiązek podatkowy przy wewnątrzwspólnotowej dostawie nowego środka transportu powstał w styczniu, powinni złożyć deklarację VAT-11 do końca lutego. Ponieważ 28 lutego wypadł w tym roku w sobotę, termin na złożenie deklaracji zgodnie z przepisami Ordynacji podatkowej wydłużył się do poniedziałku - 2 marca. Obowiązek złożenia deklaracji VAT-11 nie dotyczy podatników mających obowiązek składania deklaracji VAT-7, VAT-7K, VAT-7D lub VAT-8.