Rozmawiamy z JOANNĄ STAWOWSKĄ, partnerem w Deloitte Doradztwo Podatkowe - Od niedzieli przedsiębiorcy będą musieli stosować nową ustawę o podatku akcyzowym. Wiele regulacji może przysporzyć podatnikom praktycznych problemów.
ROZMOWA
• 1 marca 2009 r. wchodzi w życie nowa ustawa o podatku akcyzowym. Jakie fundamentalne zmiany czekają przedsiębiorców?
- Wydaje się, że najbardziej zasadnicze zmiany dotkną branżę energetyczną. Zmienia się bowiem moment, w którym akcyza staje się wymagalna i obowiązek rozliczania akcyzy przechodzi co do zasady z producentów na podmioty dostarczające energię elektryczną do odbiorców końcowych, tzw. dystrybutorzy w rozumieniu przepisów akcyzowych. Podmioty te staną się więc podatnikami akcyzy. Producenci nadal będą zobligowani do deklarowania i płacenia akcyzy na zużyciach własnych oraz w przypadku sprzedaży energii do odbiorców końcowych.
Odbiorca końcowy został zdefiniowany jako podmiot nieposiadający koncesji na obrót, przesyłanie, wytwarzanie lub dystrybucję energii. W konsekwencji zarówno dystrybutorzy, jak i producenci będą zobligowani do weryfikacji, czy podmioty, którym sprzedają energię, posiadają jedną z czterech koncesji w celu ustalenia, w przypadku jakich transakcji powinni dokonać rozliczenia akcyzy. W praktyce może okazać się także, że podmioty, których podstawową działalnością nie jest obrót energią (np. zakłady produkcyjne), jeśli posiadają koncesję na obrót, gdyż odsprzedają część nabywanej przez siebie energii innym podmiotom, staną się podatnikami akcyzy w zakresie zużyć własnych oraz sprzedaży energii do odbiorców końcowych.
• Jakie jeszcze obszary nowelizuje ustawodawca?
- Kolejną ważną zmianą jest doprecyzowanie, kiedy właściciel towaru jest podatnikiem z tytułu wyprowadzenia wyrobów akcyzowych ze składów obcych, a kiedy podatnikiem jest prowadzący skład. Ustawodawca określił, że właściciel wyrobu akcyzowego może stać się podatnikiem po uzyskaniu zezwolenia. Przepisy przejściowe przewidują, że właściciel towaru może być podatnikiem akcyzy do czasu uzyskania zezwolenia przez trzy miesiące na podstawie wniosku złożonego do właściwego urzędu celnego. W tym momencie pojawia się praktyczny problem związany z faktem, że 1 marca wypada w niedzielę, kiedy urzędy są zamknięte.
• Czy wnioski złożone przed wejściem w życie znowelizowanych przepisów będą skuteczne. Jeśli nie, kto będzie podatnikiem od wysyłek dokonywanych 1 marca, jeśli wniosek będzie złożony 2 marca?
- Ta kwestia nie jest jasna. Wydaje się, że Ministerstwo Finansów powinno wypowiedzieć się w tej materii.
• A co z wyrobami zwolnionymi z akcyzy?
- Istotne w tym zakresie jest traktowanie dla potrzeb akcyzy wyrobów zwolnionych ze względu na przeznaczenie. Dotychczasowe reguły opierały się głównie na oświadczeniach składanych przez odbiorców. Obecnie odbiorcy będą musieli rejestrować się na potrzeby akcyzy, a w przypadku większości zwolnień potwierdzać odbiór towarów na dokumencie dostawy. Warunki korzystania z tych zwolnień zostały, co zasady, ujednolicone.