RAPORT

Ustawa z 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym wprowadza zupełnie nowe zasady opodatkowania podatkiem akcyzowym energii elektrycznej. Zmiany te są spowodowane koniecznością dostosowania polskich przepisów wewnętrznych do regulacji europejskich.

- Już od 1 marca 2009 r. podatnicy będą musieli stosować zupełnie nowy model opodatkowania akcyzą energii - podkreślają eksperci Deloitte Doradztwo Podatkowe.

Przedmiot opodatkowania

Obecnie obowiązujące przepisy akcyzowe zaliczały energię elektryczną do wyrobów akcyzowych, a w konsekwencji wykonywanie określonych czynności, których przedmiotem była energia elektryczna, również rodziło obowiązek obliczenia i zapłaty podatku akcyzowego. Od 1 marca zmieni się etap obrotu, na którym energia elektryczna będzie opodatkowana akcyzą. Z dotychczasowego pierwszego etapu obrotu pobór akcyzy przesunie się co do zasady na etap dostawy energii elektrycznej do nabywcy końcowego.

- Jedną z podstawowych czynności podlegających opodatkowaniu będzie teraz sprzedaż energii na terytorium kraju na rzecz nabywcy końcowego - wyjaśnia Teresa Sławińska, doradca podatkowy, menedżer w zespole podatków pośrednich Deloitte Doradztwo Podatkowe.

Dodaje, że polskie przepisy zawierają legalną definicję nabywcy końcowego. Jest to podmiot nabywający energię elektryczną, nieposiadający koncesji na wytwarzanie, przesyłanie, dystrybucję lub obrót tą energią w rozumieniu przepisów ustawy - Prawo energetyczne, z wyłączeniem spółki prowadzącej giełdę towarową w rozumieniu ustawy o giełdach towarowych.

- Wystarczające jest zatem posiadanie którejkolwiek z wymienionych koncesji, aby nabywający energię elektryczną był uznany za niebędącego nabywcą końcowym. Wówczas dokonywana na jego rzecz sprzedaż energii nie będzie podlegać opodatkowaniu - wskazuje Teresa Sławińska.

Drugą czynnością podlegającą opodatkowaniu w odniesieniu do energii elektrycznej będzie jej zużycie, które podlega opodatkowaniu w następujących sytuacjach: zużycie przez podmiot posiadający którąkolwiek z koncesji; zużycie przez podmiot nieposiadający koncesji, który wyprodukował tę energię elektryczną; zużycie przez nabywcę końcowego, jeżeli nie została od niej zapłacona akcyza w należnej wysokości i nie można ustalić podmiotu, który dokonał sprzedaży tej energii elektrycznej nabywcy końcowemu.

Kolejnymi czynnościami podlegającymi opodatkowaniu w odniesieniu do energii elektrycznej przemieszczanej z krajów trzecich lub państw członkowskich - jak tłumaczy Teresa Sławińska - jest odpowiednio import lub nabycie wewnątrzwspólnotowe, ale wyłącznie wtedy, gdy dokonywane jest do nabywcy końcowego. Import lub nabycie wewnątrzwspólnotowe dokonane na rzecz podmiotu posiadającego którąkolwiek z wymienionych koncesji nie będzie podlegać opodatkowaniu.

- Nowy sposób opodatkowania zakłada, że wolne od podatku akcyzowego będą straty w energii elektrycznej powstałe podczas przesyłu lub dystrybucji energii elektrycznej. Do tych strat nie będą jednak zaliczane ilości energii zużytej w związku z jej przesyłaniem lub dystrybucją - mówi Teresa Sławińska.

Argumentuje, że obecny model opodatkowania oparty na opodatkowaniu na pierwszym etapie obrotu powodował, że wszelkie powstające straty dotyczyły już energii opodatkowanej.