Wskazać należy, że w celu zapewnienia neutralności podatkowej restrukturyzacji spółek z różnych państw członkowskich przyjęto Dyrektywę nr 90/434/EEC o wspólnym systemie podatkowym dla fuzji, podziałów, wniesienia majątku i zamiany udziałów w odniesieniu do spó- łek różnych państw członkowskich. Konse- kwencją połączenia spółek jest tzw. sukcesja generalna, polegająca na przejęciu przez spółkę przejmującą praw i obowiązków spółki przejmowanej. Regułę tę wprowadza art. 494 kodeksu spółek handlowych, zgodnie z którym spółka przejmująca albo nowo zawiązana wstępuje z dniem połączenia we wszystkie prawa i obowiązki spółki przejmowanej.

Sukcesja generalna w przypadku łączenia spółek przewidziana została też na gruncie prawa podatkowego. Wprowadza ją art. 93 Ordynacji podatkowej, zgodnie z którym osoba prawna zawiązana (powstała) w wyniku łączenia się osobowych i kapitałowych spółek handlowych wstępuje we wszelkie przewidziane w przepisach podatkowych prawa i obowiązki każdej z łączących się spółek. Regułę tę stosuje się odpowiednio do osoby prawnej łączącej się przez przejęcie innej osoby prawnej.

W praktyce mogą pojawić się wątpliwości, czy jeśli po dokonaniu przejęcia polskiej spółki spółka zagraniczna kontynuować będzie działalność w Polsce i utworzy w tym celu oddział, spółka ta stanie się podatnikiem polskiego podatku dochodowego i wstąpi we wszystkie prawa i obowiązki przejętej spółki, wynikające z polskiej ustawy o CIT.

Z uwagi na fakt, że oddział spółki zagranicznej stanowić będzie tzw. zakład tej spółki na terytorium Polski, za pośrednictwem którego będzie ona prowadzić w Polsce działalność gospodarczą, przy wykorzystaniu majątku przejętej spółki, należy uznać, że przejmująca spółka zagraniczna stanie się podatnikiem polskiego podatku dochodowego. Opodatkowaniu w Polsce podlegać będzie dochód tej spółki uzyskany w wyniku działalności oddziału. Konsekwencją powyższej sytuacji będzie wstąpienie przez oddział we wszystkie prawa i obowiązki przejętej spółki wynikające z ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. Sukcesja podatkowa znajdzie w szczególności odzwierciedlenie w zasadach amortyzacji przez oddział przejętych składników majątku.

Takie stanowisko potwierdza interpretacja indywidualna z 17 grudnia 2008 r., nr IPPB5/423-66/08-3/MB wydana przez dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie.

Andrzej Dębiec

partner, kancelaria Lovells