Podatnik przygotowuje się do rozliczenia przychodu z giełdy.

- Czy do kosztów uzyskania przychodu można zaliczyć pobierane prowizje przez biuro maklerskie prowadzące mój rachunek - pyta czytelnik w e-mailu do redakcji.

Tak. Opłaty dodatkowe związane z papierami wartościowymi na giełdzie oraz wydatki na obsługę rachunku maklerskiego zalicza się do kosztów uzyskania przychodu przy sprzedaży tych papierów.

Wydatki związane z obsługą rachunku przez biuro maklerskie, tj. koszty prowizji, w tym prowizji kupna i sprzedaży, związane z prowadzeniem lub założeniem rachunku, koszty transferu, zdeponowania papierów itp., nie należą do bezpośrednich kosztów przy zbyciu papierów wartościowych. Wchodzą jednak w skład kosztów pośrednio przypisanych do danej transakcji i są ponoszone przez podatnika w roku podatkowym w celu uzyskania przychodu. Takie stanowisko zostało przedstawione w piśmie MF w sprawie opodatkowania dochodów z odpłatnego zbycia papierów wartościowych i pochodnych instrumentów finansowych skierowanym do wszystkich urzędów skarbowych, izb skarbowych oraz urzędów kontroli skarbowej (nr PB 5/RD-033-2-106/04).

Wydatki te podlegają rozliczeniu za rok podatkowy, w którym dokonano zamkniętych transakcji, tj. sprzedaży papierów wartościowych, a podatnik jest zobowiązany do rozliczenia dochodu z tego tytułu w zeznaniu rocznym PIT-38. Trzeba pamiętać, że biura maklerskie w praktyce rozliczeniowej przy sporządzaniu imiennej informacji PIT-8C dla inwestora zazwyczaj uwzględniają koszty prowizji od zrealizowanych transakcji.

Podstawa prawna

• Art. 22 ust. 1, art. 23 ust. 1 pkt 38 ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz.U. z 2000 r. nr 14, poz. 176 z późn. zm.).