JAKI PROBLEM ROZSTRZYGNĘŁA IZBA: Jakie są obowiązki płatnika w przypadku zwrotu w 2008 roku składek społecznych i podatku dochodowego nadpłaconych w okresie 2002-2005 pracownikom zatrudnionym oraz byłym pracownikom? Kto powinien zwrócić się do urzędu skarbowego o zwrot nadpłaconego podatku: płatnik czy podatnik? Jak należy wykazać różnicę nadpłaconego podatku dochodowego od osób fizycznych?

ODPOWIEDŹ IZBY: Kwota nadpłaconych składek na ubezpieczenie społeczne finansowana przez pracownika, zwrócona przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych za pośrednictwem pracodawcy (płatnika składek) stanowi dla pracownika przychód ze stosunku pracy. Stąd też kwotę zwróconych składek, bez względu na to, czy jest to zwrot składek pobranych od pracownika w ubiegłych latach podatkowych czy w bieżącym roku, pracodawca dolicza do wynagrodzenia i do pozostałych przychodów uzyskanych przez pracownika w miesiącu zwrotu i pobiera zaliczkę na podatek dochodowy.

W przypadku zwrotu składek za lata ubiegłe nie ma podstaw prawnych do korekty informacji PIT-11 sporządzonej przez pracodawcę, gdyż informacja ta wystawiona za rok ma odzwierciedlać stan faktyczny, a więc wysokości pobranych przez płatnika składek, a nie wysokości składek należnych. Natomiast w PIT-11 sporządzonym za rok, w którym dokonano zwrotu nadpłaconych składek, pracodawca wykazuje całość pobranych z dochodu pracownika składek, a kwotę zwróconych składek wykazuje łącznie z innymi przychodami pracownika.

Zatem kwoty zwróconych składek na ubezpieczenie społeczne płatnik ma obowiązek uwzględnić (zaliczyć do przychodów) przy ustalaniu zaliczek na podatek dochodowy za okres, w którym dokonano zwrotu nienależnie wpłaconych składek przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Kwota zwrotu nie stanowi podstawy wymiaru składek na ubezpieczenie społeczne, natomiast od zwracanej nienależnie potrąconej części wynagrodzenia płatnik powinien potrącić należną składkę na ubezpieczenie zdrowotne, a potrącenie uwzględnić w zaliczce na podatek w miesiącu, w którym ten zwrot nastąpił.

W sposób analogiczny płatnik postępuje z byłymi pracownikami. Zobowiązany jest więc do sporządzenia im PIT-11 za rok 2008.

Różnicę nadpłaconego podatku dochodowego od osób fizycznych należy ująć w PIT-4R, jeżeli korekta nastąpiła w roku 2008, i pomniejszyć zaliczkę na podatek dochodowy od osób fizycznych za miesiąc, w którym dokonano korekty list płac.

Interpretacja indywidualna dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z 3 lutego 2009 r. (nr IPPB2/415-1488/08-4/AK)

OPINIA

PAWEŁ NOCZNICKI

doradca podatkowy, starszy konsultant w Accreo Taxand

Interpretacja dotyczy sposobu korygowania rozliczeń w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych, w przypadku gdy płatnik na skutek błędnej kwalifikacji dokonanych wypłat nienależnie odprowadził składki na ubezpieczenie społeczne oraz pobrał podatek dochodowy.

Interpretacja jest prawidłowa, ale wyłącznie w części dotyczącej rozliczenia zwrotu nadpłaconych składek ubezpieczenia społecznego. Zwrócone kwoty stanowić będą przychód pracowników (byłych pracowników) ze stosunku pracy za okres, w którym dokonano takiego zwrotu.

Nie da się jednak zaakceptować stanowiska, że nienależna zapłata podatku we wcześniejszych okresach również powinna być rozliczna na bieżąco i nie stanowi nadpłaty. Przepisy Ordynacji podatkowej są w tym zakresie jasne, wskazując, że nadpłatę stanowi m.in. kwota podatku pobranego przez płatnika nienależnie lub w wysokości większej od należnej. Płatnik w tym zakresie powinien dokonać korekty rozliczeń podatnika za przeszłe okresy, poprzez zmniejszenie wartości uzyskanego przychodu do opodatkowania. Uprawnionym do złożenia wniosku o stwierdzenie nadpłaty będzie również podatnik poprzez dokonanie korekty składanych zeznań rocznych. Trzeba mieć przy tym świadomość, że w praktyce, w tym przypadku, zwrot nadpłaty może okazać się niemożliwy z uwagi na upływ okresu, po którym wygasa prawa do złożenia wniosku o nadpłatę.