W zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi VAT przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego. Kwotę podatku naliczonego stanowi:

• suma kwot podatku określonych w fakturach otrzymanych przez podatnika: z tytułu nabycia towarów i usług, potwierdzających dokonanie przedpłaty (zaliczki, zadatku, raty), jeżeli wiązały się one z powstaniem obowiązku podatkowego, od komitenta z tytułu dostawy towarów będącej przedmiotem umowy komisu, z uwzględnieniem rabatów,

• w przypadku importu towarów - suma kwot podatku wynikająca z dokumentu celnego i deklaracji importowej,

• zryczałtowany zwrot podatku przekazany przez podatnika dla rolników ryczałtowych,

• kwota podatku należnego od importu usług, kwota podatku należnego od dostawy towarów, dla której podatnikiem jest ich nabywca, oraz kwota podatku należnego z tytułu wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów,

• kwota podatku należnego z tytułu importu towarów objętych procedurą uproszczoną.

Jednak w specyficznych przypadkach określonych w ustawie o VAT należy skorygować wcześniej odliczony podatek.

Zobacz pełną treść artykułu - Tygodnik Podatkowy w eGP