Pracownicy, którzy otrzymują od swoich pracodawców informację PIT-11, muszą złożyć samodzielnie zeznanie roczne. W informacji pracodawca wykazuje przychód, koszty uzyskania przychodów, dochód oraz pobraną zaliczkę na podatek. Z informacji tej wynika też kwota składki ZUS (składka emerytalno-rentowa) oraz składki zdrowotnej, która została pobrana przez pracodawcę. Na podstawie tych danych pracownik wypełnia zeznanie roczne.

W przypadku kosztów uzyskania przychodów musi uwzględnić ograniczenia ustawowe, w przypadku gdy pracował w ciągu roku w różnych zakładach pracy lub na podstawie kilku umów o pracę (np. koszty pracownicze w 2008 roku wynoszą 111,25 zł miesięcznie, a za rok nie więcej niż 1335 zł, gdy podatnik uzyskuje przychody z tytułu jednego stosunku służbowego, stosunku pracy, spółdzielczego stosunku pracy oraz pracy nakładczej; nie mogą przekroczyć łącznie 2002,05 zł za rok, gdy podatnik uzyskuje przychody równocześnie z tytułu więcej niż jednego stosunku pracy).

Kosztów tych nie uwzględnia się natomiast, w przypadku gdy podatnik jako bezrobotny został skierowany przez urząd pracy do odbycia stażu do określonego zakładu pracy. W takiej sytuacji bezrobotny nie jest pracownikiem w zakładzie pracy, gdzie odbywa staż. Zatrudnienie następuje na podstawie umowy zawartej między urzędem pracy a zakładem i stażysta nie otrzymuje umowy o pracę.

Informację PIT-11 wystawia więc nie zakład pracy, w którym odbywa się staż, ale urząd pracy, wykazując jako źródło przychodów świadczenia wypłacone z funduszów: Pracy i Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych. W informacji PIT-11 w rubryce określającej to źródło przychodów nie można wpisać kosztów uzyskania. Nie można również zastosować kosztów pracowniczych w samodzielnie składanym zeznaniu rocznym, rozliczonym na podstawie informacji PIT-11. Skoro stażysta nie był pracownikiem w zakładzie pracy, w którym odbywał staż, nie może zastosować w rocznym PIT ryczałtowych pracowniczych kosztów uzyskania przychodów.

70 DNI zostało do rocznego rozliczenia PIT