INTERPRETACJA

Z wydanej przez ministra finansów ogólnej interpretacji podatkowej wynika, że dla zastosowania obniżonych odsetek za zwłokę kluczowe znaczenie ma moment złożenia korekty deklaracji. Natomiast przy wszczynaniu postępowania podatkowego po zakończonej kontroli kluczową kwestią jest termin zakończenia takiej kontroli.

Dla odsetek ważny 2009 rok

W przypadku złożenia prawnie skutecznej korekty deklaracji wraz z uzasadnieniem przyczyn korekty i zapłaty w całości, w ciągu siedmiu dni od dnia złożenia korekty, zaległości podatkowej stosuje się obniżoną stawkę odsetek za zwłokę w wysokości 75 proc. stawki. Zasada ta obowiązuje od 1 stycznia 2009 r. i nie nadano jej mocy wstecznej. Uregulowania te mają zastosowanie do korekt złożonych po 1 stycznia 2009 r. i nie obejmują korekt deklaracji złożonych przed tym dniem.

Obniżona stawka odsetek za zwłokę ma zastosowanie do naliczania odsetek za zwłokę za okres od 1 stycznia 2009 r. Omawiana stawka ma zastosowanie do kwoty zaległości podatkowej powstałej zarówno przed, jak i po 1 stycznia 2009 r. Jeżeli skorygowana deklaracja dotyczy zaległości powstałej przed 1 stycznia 2009 r., to od 1 stycznia 2009 r. odsetki za zwłokę powinny być naliczane według obniżonej stawki, zaś do 31 grudnia 2008 r. według stawki podstawowej. Co ważne, niezapłacenie zaległości podatkowej w ciągu siedmiu dni od dnia złożenia korekty wyklucza zastosowanie stawki obniżonej. Tak samo będzie przy niepełnej wpłacie zaległości. Obniżone odsetki za zwłokę będą miały również zastosowanie do zaległości ujawnionej w ponownej korekcie deklaracji podatkowej.

Dwa terminy w postępowaniu

Obowiązujący do 31 grudnia 2008 r. art. 54 par. 1 pkt 6 Ordynacji podatkowej przewidywał mechanizm zapobiegający nieuzasadnionej zwłoce we wszczęciu postępowania podatkowego w postaci nienaliczania odsetek za zwłokę za okres od dnia wszczęcia kontroli podatkowej do dnia doręczenia decyzji w sprawie, która była przedmiotem kontroli podatkowej, jeżeli postępowanie podatkowe nie zostało wszczęte w terminie trzech miesięcy od dnia zakończenia kontroli. Od 1 stycznia 2009 r. zgodnie z art. 165b par. 1 Ordynacji podatkowej w przypadku ujawnienia przez kontrolę podatkową nieprawidłowości co do wywiązywania się przez kontrolowanego z obowiązków podatkowych oraz niezłożenia przez podatnika deklaracji lub niedokonania przez niego korekty deklaracji w całości uwzględniającej ujawnione nieprawidłowości, organ podatkowy wszczyna postępowanie podatkowe w sprawie, która była przedmiotem kontroli podatkowej, nie później niż w terminie sześciu miesięcy od zakończenia kontroli.

Do postępowania podatkowego w sprawie, która była przedmiotem kontroli podatkowej zakończonej przed dniem wejścia w życie ustawy - 1 stycznia 2009 r. - stosuje się przepisy dotychczasowe.

Interpretacja ogólna ministra finansów z 12 lutego 2009 r. (nr PK4/8012/18/LJO/09/58)