SONDA

Został nieco ponad miesiąc na rozliczenie się z fiskusem z dochodów uzyskanych w 2007 roku. Podatnicy PIT muszą najpóźniej 30 kwietnia 2008 r. złożyć w urzędzie skarbowym swoje zeznanie podatkowe. Niestety - jak co roku - podatnicy nie spieszą się z dopełnieniem tego obowiązku, czekając ze złożeniem formularza do ostatniego dnia.

Nadal średnio 80 proc. podatników w całej Polsce nie rozliczyło się z fiskusem - wynika z sondy Gazety Prawnej przeprowadzonej w izbach skarbowych. Jednak zdaniem urzędników podatnicy w tym roku szybciej składają swoje zeznania niż np. w analogicznym okresie 2007 roku, czyli w rozliczeniu za 2006 rok, co może wiązać się z możliwością korzystania z ulgi prorodzinnej.

Rozliczenia PIT za 2007 rok przebiegają powoli, a do tego dochodzi akcja ostrzegawcza skarbowców. Rozpoczęła się ona 10 marca i ma potrwać przynajmniej do końca kwietnia. Akcja ma głównie postać strajku włoskiego, czyli pracownicy skrupulatnie sprawdzają wszelkie dokumenty, również zeznania roczne podatników. Akcja ma zwrócić uwagę rządu i Ministerstwa Finansów na złe warunki pracy i płacy w administracji skarbowej oraz skomplikowane prawo podatkowe, które wymaga pilnych zmian.

Urzędnicy, z którymi rozmawialiśmy podkreślają, że akcja ostrzegawcza jest widoczna - rozwieszane są plakaty informacyjne w urzędach, pracownicy noszą plakietki informujące o akcji - ale nie wpływa na rozliczenia podatników.

Urzędy uczestniczą w akcji...

Do akcji ostrzegawczej, która trwa w administracji skarbowej, przyłączyła się większość urzędów skarbowych w całej Polsce. W każdym województwie przynajmniej połowa urzędów w niej uczestniczy.

- Nie wszystkie urzędy województwa śląskiego przystąpiły do akcji, 17 tak, a 20 nie - mówi Grażyna Piechota z Izby Skarbowej w Katowicach.

Podobnie jest w innych województwach. W województwie łódzkim z 29 urzędów w akcji uczestniczy 11, w warmińsko-mazurskim z 16 urzędów 11 bierze udział w akcji, w zachodniopomorskim 13 z 20 urzędów, w opolskim 8 z 13 urzędów.

Maria Bojczuk z Izby Skarbowej w Kielcach wyjaśnia, że zdecydowana większość pracowników świętokrzyskich urzędów skarbowych popiera postulaty protestujących i uznaje słuszność zainicjowanej akcji ostrzegawczej.

- W województwie pomorskim znajduje się 21 urzędów skarbowych. W połowie urzędów nie ma miejsca żadna akcja protestacyjna. Tylko w 10 urzędach część pracowników nosi plakietki z napisem: akcja ostrzegawcza - wyjaśnia Barbara Szalińska z Izby Skarbowej w Gdańsku.

...informując o problemach...

Akcja ostrzegawcza, która miała przybrać formę strajku włoskiego, na razie sprowadza się do rozpowszechniania informacji na jej temat.

Radosław Hancewicz z Izby Skarbowej w Białymstoku podkreśla, że w województwie podlaskim do akcji ostrzegawczej przyłączyła się część urzędów skarbowych, ale w żadnym nie przybrała formy strajku włoskiego. Pracownicy oplakatowali i oflagowali urzędy oraz noszą plakietki informujące o akcji.

Również Magdalena Kobos z Izby Skarbowej w Krakowie wyjaśnia, że na tablicach ogłoszeń i drzwiach wywieszono informacje o akcji. W salach obsługi wyłożono ulotki informacyjne, a część pracowników przypięła plakietki z napisem akcja ostrzegawcza pracowników skarbowych. Niektóre budynki zostały oflagowane.

...co nie przekłada się na kolejki...

Wszyscy nasi rozmówcy z izb skarbowych podkreślali, że akcja nie wpływa na rozliczenia roczne podatników.

Z informacji Małgorzaty Komeckiej z Izby Skarbowej w Szczecinie wynika, że nie wpłynęła żadna skarga na nierzetelną pracę w urzędach skarbowych. Podatnicy są obsługiwani na takim samym poziomie i w ten sam sposób, jak dotychczas.

- Kolejki tworzące się niekiedy w urzędach związane są przede wszystkim z większą liczbą wcześniej składanych zeznań podatkowych niż miało to miejsce w analogicznym okresie roku ubiegłego - dodaje Małgorzata Komecka.

Również Radosław Hancewicz podkreśla, że co prawda w niektórych urzędach województwa podlaskiego (głównie dużych) występują już nieznaczne kolejki, ale jest to związane głównie z nasileniem się w ostatnim czasie liczby osób składających PIT. W małych urzędach kolejek nie ma.

- Ponadto tegoroczna akcja składania zeznań przebiega dużo szybciej, tj. obecnie w urzędach jest już dwa razy więcej zeznań niż w analogicznym okresie roku ubiegłego, na co z pewnością wpływa nowa ulga rodzinna. W zależności od urzędu liczba podatników, którzy się do tej pory rozliczyli, waha się od 30 do 50 proc. - dodaje Radosław Hancewicz.

Andrzej Kulmatycki z Izby Skarbowej w Warszawie informuje, że izba nie otrzymała sygnałów wskazujących, że obsługa podatników w urzędach na terenie województwa mazowieckiego jest zakłócona lub utrudniona z powodu prowadzenia akcji ostrzegawczej.

Podobnie jest w województwie kujawsko-pomorskim. Maciej Cichański z Izby Skarbowej w Bydgoszczy wskazuje, że standardy obsługi podatników w urzędach skarbowych z uwagi na prowadzoną przez część pracowników akcję nie pogorszyły się.

- Jak zawsze wszystkie czynności podejmowane przez pracowników skarbówki wykonywane są starannie i dokładnie - dodaje Maciej Cichański.

...bo podatnicy i tak zwlekają...

Z zebranych przez nas danych wynika, że większość podatników jeszcze nie dopełniła obowiązku rozliczenia rocznego z fiskusem, choć w tym roku i tak jest lepiej niż w latach poprzednich.

Barbara Szalińska informuje, że średnio ok. 35 proc. deklaracji wpłynęło do urzędów skarbowych w województwie pomorskim. Grażyna Piechota podaje, że w województwie śląskim w zależności od urzędu liczba podatników, którzy złożyli zeznania podatkowe za 2007 rok, waha się od 8 do 15 proc. Agnieszka Pawlak z Izby Skarbowej w Łodzi informuje, że w województwie łódzkim złożono ok. 200 tys. zeznań podatkowych (ok. 25 proc.).

- We Wrocławiu ok. 20 proc. podatników rozliczyło się z rocznych dochodów za 2007 rok - wskazuje Iwona Sługocka z Izby Skarbowej we Wrocławiu.

Podobnie jest w Krakowie. W Wielkopolsce odsetek złożonych PIT to 25-30 proc. Jolanta Kaszczyszyn z Izby Skarbowej w Opolu podaje, że do tej pory rozliczyło się już 18-47 proc. osób.

...choć nie tak, jak w zeszłym roku

Mimo że mogłoby się wydawać, że 80 proc. jeszcze nie rozliczonych z PIT podatników to dużo, takiego poglądu nie podzielają urzędnicy.

W urzędach skarbowych województwa warmińsko-mazurskiego obserwuje się od końca lutego zwiększenie liczby podatników, którzy chcą zasięgnąć informacji czy też złożyć zeznanie roczne PIT lub druk aktualizujący dane rejestracyjne NIP-3. Związane jest to m.in. z faktem, że do końca lutego zakłady pracy czy też organy emerytalno-rentowe były zobligowane do dostarczenia podatnikom dokumentów umożliwiającym im rozliczenie się z PIT za 2007 rok.

- Zwiększone zainteresowanie samodzielnym rozliczeniem z podatku wynika też z wprowadzenia ulgi prorodzinnej oraz z tego, że duża grupa osób w roku ubiegłym i nadal zmieniła/zmienia (wymagany prawem) dowód osobisty - tłumaczy Krystyna Arciszewska z Izby Skarbowej w Olsztynie.

Także Maria Bojczuk wskazuje, że z przeprowadzonej 13 marca analizy wprowadzonych do systemu zeznań podatkowych za 2007 rok wynika, że w urzędach skarbowych podlegających Izbie Skarbowej w Kielcach zos- tało złożonych 142 215 zeznań (PIT-36, PIT-37, PIT-38, PIT-36L), co stano-wi około 33 proc. składanych zeznań w województwie świętokrzyskim.

- W porównaniu z analogicznym okresem roku poprzedniego liczba złożonych obecnie PIT jest prawie dziesięciokrotnie wyższa. Wynika to przede wszystkim z możliwości skorzystania przez podatników z odliczenia ulgi prorodzinnej - argumentuje Maria Bojczuk.

Andrzej Pieczko z Izby Skarbowej w Zielonej Górze zwraca uwagę, że według informacji z urzędów skarbowych województwa lubuskiego liczba złożonych zeznań PIT-37 może się w tym roku wyraźnie zwiększyć ze względu na ulgę z tytułu wychowania dzieci.

- Przykładowo do Urzędu Skarbowego w Nowej Soli wpłynęło obecnie o ok. 30 proc. więcej zeznań PIT-37 niż w tym samym okresie roku ubiegłego - podaje Andrzej Pieczko.

Jego zdaniem tegoroczna akcja rozliczania zeznań jest trudniejsza niż ubiegłoroczna.

Także według Macieja Cichańskiego akcja przyjmowania zeznań rocznych za 2007 rok przebiega zupełnie inaczej niż w latach ubiegłych, z uwagi na wprowadzoną ulgę prorodzinną.

- Dużo osób korzysta obecnie z możliwości odliczenia tej ulgi, co w konsekwencji spowodowało większy ruch w urzędach skarbowych już pod koniec lutego i na początku marca - podsumowuje Maciej Cichański.

30 kwietnia 2008 r. to ostatni dzień na rozliczenie dochodów uzyskanych w 2007 roku