Podatniczka mieszka w Słupsku, jej mąż od dwóch lat mieszka w Warszawie, gdzie pracuje. Są małżeństwem od pięciu lat.

- Czy możemy złożyć wspólne zeznanie podatkowe - pyta pani Jadwiga.

Tak. Dla uprawnienia do skorzystania z możliwości wspólnego rozliczenia małżonków nie ma znaczenia to, czy mąż i żona wspólnie zamieszkują i podlegają jednemu urzędowi skarbowemu.

Zgodnie z zasadą ogólną w przypadku małżonków wnoszących o wspólne opodatkowanie ich dochodów zeznanie składa się do urzędu skarbowego ustalonego według miejsca zamieszkania małżonków w ostatnim roku podatkowym. Natomiast przy opodatkowaniu małżonków mających różne miejsca zamieszkania, jeżeli na ich wniosek podlegają oni łącznemu opodatkowaniu, właściwość miejscową ustala się według miejsca zamieszkania jednego z małżonków, wskazanego we wspólnym rocznym zeznaniu podatkowym. W tym wypadku decyzja o tym, czy zeznanie podatkowe zostanie złożone do urzędu skarbowego właściwego dla męża czy żony, należy do małżonków. W opisanej sytuacji małżonkowie będą zatem mogli złożyć wspólny PIT, jeżeli spełniają wszystkie ustawowe wymogi. Konieczne jest pozostawanie w związku małżeńskim przez cały roku podatkowy oraz istnienie między małżonkami przez cały rok podatkowy wspólności majątkowej. Warunkiem łącznego opodatkowania dochodów małżonków jest złożenie wniosku we wspólnie składanym zeznaniu podatkowym (PIT-36 lub PIT-37).

PODSTAWA PRAWNA

Par. 4 ust. 1 rozporządzenia ministra finansów z 22 sierpnia 2005 r. w sprawie właściwości organów podatkowych (Dz.U. nr 165, poz. 1371 z późn. zm.).

Art. 6 ust. 2 ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz.U. z 2000 r. nr 14, poz. 176 z późn. zm.).