Gdy dziecko w trakcie roku podatkowego ukończyło lub przerwało naukę, można odliczyć od podatku ulgę prorodzinną.
Ulga prorodzinna obejmuje nie tylko dzieci małoletnie, lecz także dzieci dorosłe do ukończenia 25 lat, pod warunkiem że uczą się lub studiują. Na prawo do skorzystania z ulgi nie wpływa to, czy dziecko uczyło się przez cały, czy tylko przez część roku podatkowego. Jeżeli dziecko w trakcie roku podatkowego rozpoczęło, ukończyło lub przerwało naukę, rodzice zachowają prawo do odliczenia (pod warunkiem że spełnione są pozostałe warunki). Gdy dziecko w 2008 roku skończyło szkołę i nie podejmuje dalszej nauki, rodzic straci prawo do ulgi dopiero w rozliczeniu podatkowym za 2009 rok.
Z ulgi prorodzinnej można skorzystać niezależnie do systemu nauki (dzienny, wieczorowy) czy rodzaju placówki szkolnej (publiczna, niepubliczna). Ważne jest, aby była to szkoła regulowana przepisami o systemie oświaty lub przepisami o szkolnictwie wyższym. Z ulgi może skorzystać zarówno rodzic studenta prywatnej uczelni studiującego w systemie zaocznym, jak i rodzic ucznia zasadniczej szkoły zawodowej.
Począwszy od rozliczenia podatkowego za 2008 rok, możliwość odliczenia ulgi zyskali również rodzice dzieci uczących się lub studiujących za granicą. Wcześniej byli oni tego przywileju pozbawieni. Ustawodawca wymagał bowiem, aby dziecko uczyło się w szkole regulowanej polskimi przepisami. Zgodnie ze znowelizowanym brzmieniem art. 6 ust. 4 pkt 3 ustawy o PIT (t.j. Dz.U. z 2000 r. nr 14, poz. 176 z późn. zm.) do odliczenia ulgi uprawnia nauka w szkołach, o których mowa także w przepisach regulujących system oświatowy lub szkolnictwo wyższe obowiązujących w innym niż Polska państwie.
Trzeba pamiętać, że z ulgi nie można skorzystać w przypadku gdy dziecko do ukończenia 25 lat uczące się uzyskało zarobki powyżej dozwolonego w ustawie o PIT limitu.
73 DNI zostały do rocznego rozliczenia PIT