Zgodnie z ustawą o funduszach inwestycyjnych z 27 maja 2004 r. jednostek uczestnictwa funduszy inwestycyjnych nie można zbyć na rzecz osób trzecich, ale można je przekazać w drodze spadku. Spadkobiercy, którzy zdecydują się spieniężyć tak nabyte jednostki, powinni liczyć się z możliwością zapłaty wyższego podatku.

Przychód równy dochodowi

Podatnik nabywając jednostki uczestnictwa w drodze spadku nie ponosi kosztów ich nabycia, w związku z tym fundusz w przypadku odkupienia jednostek nabytych przez podatnika w drodze dziedziczenia powinien ustalić podstawę opodatkowania, przyjmując, iż przychód równy będzie dochodowi. Takie stanowisko przyjął dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie w interpretacji z 13 października 2008 r. (nr IPPB2/415-993/08-5/SP). Oznacza to, że opodatkowaniu podlega cała kwota otrzymana ze zbycia odziedziczonych jednostek uczestnictwa funduszu, niepomniejszona o wydatki na nabycie tych jednostek poniesionych przez spadkodawcę. Obciążony podatkiem zostaje więc przychód, a nie faktyczny zysk wynikający ze wzrostu cen jednostek.

Zdaniem Katarzyny Ryszard, doradcy podatkowego w Kancelarii Miller Canfield, wątpliwą jednak kwestią jest możliwość uznania za koszt uzyskania przychodów wydatków poniesionych przez spadkodawcę.

- Wprawdzie ustawa mówi generalnie o wydatkach, nie precyzując, przez kogo muszą zostać poniesione, to wydaje się jednak, że wydatek powinien być poniesiony przez uzyskującego przychód z tytułu zbycia jednostek funduszu, tj. przez spadkobiercę - wyjaśnia.

Bez odliczenia kosztów

Również dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy w interpretacji z 13 listopada 2008 r. (nr ITPB2/415-883/ 08/MM) określił, że w przypadku nabycia praw majątkowych w drodze spadku, tak jak i darowizny, nie ponosi się wydatków na ich nabycie, które zgodnie z art. 23 ust. 1 pkt 38 ustawy o PIT stanowiłyby koszty uzyskania przychodu przy ustalaniu dochodu z odpłatnego zbycia tych praw.

W opinii Katarzyny Ryszard stanowisko organu, że warunkiem dla rozpoznania kosztu nabycia jest poniesienie wydatku przez posiadacza jednostki uczestnictwa realizującego operację wykupu, należy uznać za prawidłowe.

Podkreślić również trzeba, że to towarzystwo zarządzające funduszem, odkupujące jednostki uczestnictwa od spadkobiercy, jako płatnik, zobowiązane jest do odprowadzenia zryczałtowanego 19-proc. podatku dochodowego.

19 proc. stawka podatku od dochodu z tytułu udziału w funduszach kapitałowych