Zgodnie z ustawą z 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi, na rachunku papierów wartościowych zapisywane są operacje dotyczące zdematerializowanych papierów wartościowych i maklerskich instrumentów finansowych dopuszczonych do obrotu zorganizowanego, do których prawa przysługują każdorazowemu posiadaczowi rachunku. Operacje dokonywane przez maklera powodują zatem bezpośredni skutek w majątku inwestora. Z tego powodu rachunek inwestycyjny zazwyczaj sprzężony jest z rachunkiem pieniężnym, na którym zapisywane są transfery środków związane z obrotem instrumentami.

Ustawodawca wymaga, aby inwestor po zakończeniu roku jednorazowo wykazał w deklaracji PIT-38 dochód wynikający z dokonanych w poprzednim roku transakcji kapitałowych i samodzielnie go opodatkował. Podmioty, za pośrednictwem których podatnik inwestował, są zobowiązane do sporządzenia i terminowego przekazania imiennej informacji o wysokości uzyskanego przychodu (PIT-8C). Zgodnie z art. 30b ustawy o PIT opodatkowaniu w taki sposób podlegają jedynie dochody z odpłatnego zbycia lub realizacji praw z papierów wartościowych lub instrumentów finansowych. Oznacza to, że otrzymane odsetki i dywidendy podlegać będą opodatkowaniu na innych zasadach, a okresowa wycena rachunku inwestycyjnego wpłynie na powstanie dochodu do opodatkowania.

Dochody z kapitałów pieniężnych należy rozliczyć odrębnie od dochodów z pozostałych źródeł. Rozliczenia dokonuje się przez porównanie osiągniętych w trakcie roku przychodów z kosztami ich uzyskania (tj. kosztami poniesionymi w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia ich źródła, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 23).