Otrzymanie wpłaty od klienta z przeznaczeniem na wypłaty wynagrodzeń jego pracowników nie podlega opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych.
JAKI PROBLEM ROZSTRZYGNĘŁA IZBA: Podatnik prowadzi kompleksową obsługę podmiotów gospodarczych w zakresie księgowości oraz administracji kadrowo-płacowej. Jedną z usług świadczonych dla klientów jest naliczanie wynagrodzeń pracowników oraz przekazywanie ich na rachunki bankowe pracowników ze środków przekazywanych uprzednio przez klienta na rachunek bankowy podatnika. Czy otrzymanie wpłaty od klienta z przeznaczeniem na wypłaty wynagrodzeń pracowników klienta podlega opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych?
ODPOWIEDŹ IZBY: Zdaniem podatnika zgodnie z art. 1 ust. 1 pkt 1 lit. j) ustawy z 9 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych (t.j. Dz.U. z 2007 r. nr 68, poz. 450 z późn. zm.) podatkowi temu podlegają umowy depozytu nieprawidłowego.
Depozyt nieprawidłowy określony jest w art. 845 kodeksu cywilnego jako umowa przechowania, w ramach której przechowawca może rozporządzać oddanymi na przechowanie pieniędzmi lub innymi rzeczami oznaczonymi tylko co do gatunku.
W przypadku usług świadczonych przez podatnika przekazane mu na rachunek bankowy pieniądze nie podlegają zwrotowi do klienta, ale przekazaniu na rachunki bankowe pracowników klienta. W związku z tym łączący strony stosunek nie ma charakteru umowy przechowania, a w szczególności depozytu nieprawidłowego.
W konsekwencji przekazanie środków pieniężnych przez klienta nie podlega opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych.
Izba Skarbowa w Warszawie przedstawione stanowisko podatnika uznała za prawidłowe.
Interpretacja indywidualna dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z 29 stycznia 2009 r. (nr IPPB2/436-450/08-2/MZ)
OPINIA
Marcin Panek
doradca podatkowy, senior counsel w kancelarii White & Case
Stanowisko warszawskiej izby jest prawidłowe, choć uzasadnienie przedstawione przez podatnika nie do końca trafia w sedno sprawy. Umowa depozytu nieprawidłowego stanowi bowiem umowę przechowania pieniędzy pod tytułem zwrotnym, w której nie można wykluczyć nałożenia na depozytariusza (przechowawcę) obowiązku przekazywania pieniędzy na rzecz osób trzecich w imieniu deponenta. Taka umowa - w okolicznościach innych niż przedstawione przez podatnika - może stanowić depozyt nieprawidłowy opodatkowany PCC. Jednak w omawianym przypadku strony związane są stałą umową zlecenia na prowadzenie obsługi kadrowo-płacowej, i to w ramach tej umowy przekazywane są zleceniobiorcy, (tzn. firmie księgowej) środki na wykonanie zlecenia, tzn. przekazanie pensji netto pracownikom. Zatem przyczyną, dla której takie przekazanie środków na rzecz firmy księgowej nie podlega PCC (jako depozyt nieprawidłowy), nie jest sam fakt ich późniejszego przekazywania na rachunki pracowników, lecz to, że dzieje się to w ramach wykonywania innej umowy cywilnoprawnej - umowy zlecenia.