Wczoraj minął termin zapłaty podatku od nieruchomości przez osoby fizyczne, które otrzymały decyzje wymiarowe. Zdarza się jednak, że podatnicy nie otrzymują decyzji w terminie. Jeśli więc wójt, burmistrz lub prezydent miasta nie wydali takiej decyzji, u podatnika nie powstało zobowiązanie podatkowe. W rezultacie musi poczekać na decyzję organu podatkowego i dopiero, gdy ją otrzyma, zapłacić podatek.

Zgodnie z art. 6 ust. 7 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych (t.j. Dz.U. z 2006 r. nr 121, poz. 844 ze zm.) podatek od nieruchomości na rok podatkowy od osób fizycznych ustala w drodze decyzji organ podatkowy właściwy ze względu na miejsce położenia gruntu lub nieruchomości. Osoby fizyczne są zobowiązane do zapłaty podatku w ratach proporcjonalnych w terminach do 15 marca, 15 maja, 15 września i 15 listopada roku podatkowego. Ponieważ 15 marca wypadał w dzień wolny od pracy, ostatnim dniem do zapłaty dla tych, którzy otrzymali decyzje, był 17 marca.