RAPORT

Polak pracujący w 2007 roku w Niemczech, ale będący rezydentem polskim, powinien do 30 kwietnia 2008 r. złożyć we właściwym urzędzie skarbowym zeznanie PIT-36 wraz z informacją o wysokości dochodów z zagranicy PIT/ZG. Mateusz Kobyliński, doradca podatkowy w KPMG wyjaśnia, że w przypadku osiągania dochodów jedynie z niemieckiej umowy o pracę za pracę wykonywaną w Niemczech (brak dochodów podlegających opodatkowaniu PIT w Polsce) nie istnieje konieczność złożenia zeznania podatkowego w Polsce.

Podatek w Niemczech

W Niemczech PIT jest wpłacany w formie zaliczek przez pracodawcę.

- Dochody w 2007 roku były opodatkowane stawkami: 0 proc. do 7664 euro, 15-42 proc. do 51 151 euro, 42 proc. do 250 000 euro, 45 proc. ponad 250 000 euro - podkreśla Mateusz Kobyliński.

Dodaje, że pracodawca potrąca również składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, które są odliczalne w Niemczech dla celów podatkowych tylko częściowo - w 2007 roku do kwoty 1334 euro. W 2007 roku suma tych składek (część pracownika) wynosiła 20,95 proc.

Bez podwójnych podatków

W celu uniknięcia podwójnego opodatkowania w przypadku Niemiec stosowana jest metoda wyłączenia z progresją. Barbara Pyzel, doradca podatkowy w KPMG przypomina, że metoda ta oznacza, że dochody z niemieckiej umowy o prace są wyłączone z opodatkowania w Polsce, ale mają wpływ na obliczenie stopy procentowej zastosowanej następnie do obliczenia podatku od dochodów opodatkowanych w Polsce.

Odliczenia i ulgi

Z informacji ekspertów KPMG wynika, że kwotę przychodu z umowy o pracę pomniejsza się o koszty uzyskania przychodów, które w 2007 roku wynosiły 108,50 zł miesięczne. Ponadto podatnik ma prawo pomniejszyć przychód o równowartość 30 proc. diety za każdy dzień pobytu poza granicami kraju, w którym podatnik pozostawał w stosunku pracy (w przypadku Niemiec dieta wynosi 42 euro).

- Podatnik (jeżeli osiągnął dochody z polskich źródeł opodatkowane PIT) może korzystać z ulg i zwolnień, np. może rozliczyć się wspólnie z małżonkiem czy skorzystać z ulgi na wychowywanie dzieci. Składki na ubezpieczenia społeczne odprowadzone w Niemczech nie mogą być odliczone w Polsce - dodaje Barbara Pyzel.

Przeliczanie zarobków

Kwoty wynagrodzeń należy przeliczać według kursu kupna banku, z którego usług korzystał podatnik, z dnia otrzymania wynagrodzenia lub postawienia go do dyspozycji. Jeśli taki kurs nie istnieje, należy zastosować średni kurs NBP z tego dnia.

- Polskie przepisy nie normują, jakie dokumenty są wymagane w celu udowodnienia osiągnięcia dochodu ze stosunku pracy z niemieckim pracodawcą. Może to być kopia niemieckiego zeznania podatkowego, zestawienie o dochodach oraz zapłaconych podatkach lub też ostatecznie tzw. paski płacowe - podsumowują eksperci KPMG.