Główne zmiany, jakie zaszły w rozliczeniach PIT przychodów ze sprzedaży nieruchomości od początku 2009 roku, dotyczą ulg podatkowych, z których mogą korzystać podatnicy dokonujący odpłatnego zbycia nieruchomości. Przede wszystkich zlikwidowano ulgę meldunkową i wprowadzono ulgę mieszkaniową.

Ulga mieszkaniowa

Zgodnie z nowelizacją ustawy o PIT od 1 stycznia 2009 r. dochody uzyskane ze sprzedaży nieruchomości są zwolnione z podatku, pod warunkiem że w ciągu dwóch lat zostaną przeznaczone na inne cele mieszkaniowe. Te cele są ściśle określone w ustawie o PIT. Wśród nich można wymienić m.in. nabycie domu lub mieszkania; rozbudowę, nadbudowę, przebudowę lub adaptację na cele mieszkalne własnego budynku niemieszkalnego; spłatę kredytu.

Nowa ulga mieszkaniowa jest jednak w pewien sposób ograniczona. W pełni skorzystają z niej tylko podatnicy, którzy przychód ze sprzedaży nieruchomości w całości przeznaczą na własne cele mieszkaniowe. Pozostali będą zobowiązani do zapłaty podatku zgodnie z następującą formułą: dochód ze sprzedaży - (dochód ze sprzedaży x wydatki na cele mieszkaniowe ÷ przychód ze sprzedaży). W konsekwencji podatnik, który nie wyda wszystkich zarobionych pieniędzy w ciągu dwóch lat na inne cele mieszkaniowe, będzie musiał złożyć korektę zeznania podatkowego wraz z pisemnym uzasadnieniem przyczyn korekty oraz zapłacić 19-proc. PIT wraz z odsetkami.

Podatek i...

Podatek od sprzedaży nieruchomości i praw majątkowych związanych z nieruchomościami nabytych od 1 stycznia 2009 r. wynosi 19 proc. i jest płacony od uzyskanego z takiej transakcji dochodu. Podstawą obliczenia podatku jest dochód stanowiący różnicę pomiędzy przychodem z odpłatnego zbycia nieruchomości lub praw a kosztami. Dochodu z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych nie łączy się z dochodami (przychodami) z innych źródeł. Sprzedaż nieruchomości i praw majątkowych związanych z nieruchomościami podatnik musi wykazać przed urzędem skarbowym składając specjalne zeznanie - PIT-39.

...roczne zeznanie

Po zakończeniu roku podatkowego podatnik musi w zeznaniu podatkowym wykazać:

dochody uzyskane w roku podatkowym z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych związanych z nieruchomościami i obliczyć należny podatek dochodowy od dochodu, do którego nie będzie mieć zastosowania nowa ulga mieszkaniowa, lub

dochody, które będą korzystać z ulgi mieszkaniowej.

W przypadku niewypełnienia warunków, uprawniających do skorzystania z ulgi mieszkaniowej - np. podatnik w ciągu dwóch lat od sprzedaży nieruchomości nie wyda wszystkich pieniędzy na inny cel mieszkaniowy - podatnik będzie zobowiązany do złożenia korekty zeznania, w którym wykazał tę transakcję i do zapłaty podatku wraz z odsetkami za zwłokę. Odsetki będą naliczane od następnego dnia po upływie pierwotnego terminu płatności, do dnia zapłaty podatku włącznie.

Inaczej będzie już w przypadku podatników, którzy nabyli nieruchomość w okresie od 1 stycznia 2007 r. do 31 grudnia 2008 r. Takie osoby rozliczą jej sprzedaż na zasadach obowiązujących do 31 grudnia 2008 r. W tym przypadku do urzędu skarbowego będzie trzeba wpłacić 19-proc. podatek dochodowy, który jest płacony od dochodu.

Ostatni przypadek dotyczy sprzedaży nieruchomości kupionych po 1 stycznia 2009 r. Trzeba zapłacić 19-proc. podatek dochodowy od osób fizycznych obliczony od dochodu.

JAK TO ZROBIĆ...

Czy ważny moment zakupu nieruchomości

PROBLEM: Od 1 stycznia 2009 r. zmieniły się zasady opodatkowania PIT przychodów ze sprzedaży nieruchomości. Czy dla rozliczeń takich transakcji ważna jest data zakupu mieszkania i domu?

ROZWIĄZANIE: Dla rozliczenia PIT transakcji odpłatnego zbycia nieruchomości kluczowe znaczenie ma data nabycia mieszkania bądź domu. Od momentu kupna nieruchomości będzie bowiem zależał sposób rozliczenia jej sprzedaży. Podatnicy, którzy kupili nieruchomość do końca 2006 roku, jej sprzedaż rozliczają na zasadach obowiązujących w ustawie o PIT do końca 2006 roku. Od takiej transakcji będą musieli zapłacić 10-proc. zryczałtowany podatek, płacony od przychodu uzyskanego ze sprzedaży nieruchomości.