Spółki audytorskie mają dwa miesiące od zakończenia roku kalendarzowego na złożenie sprawozdań z działalności.
Do końca lutego podmioty uprawnione do badania sprawozdań powinny przekazać Krajowej Radzie Biegłych Rewidentów sprawozdanie z działalności za 2008 rok. Taki obowiązek nakłada na nie art. 16 ust. 6 ustawy o biegłych rewidentach i ich samorządzie. Należy pamiętać, że dotyczy on wszystkich firm audytorskich, nawet jeżeli w danym roku nie przystąpiły do audytu sprawozdań finansowych.
Już w przyszłym roku spółki audytorskie, sporządzając sprawozdania z działalności, będą podlegały nowym przepisom. Na dzisiejszym posiedzeniu komisji sejmowej odbędzie się pierwsze czytanie projektu ustawy o biegłych rewidentach i ich samorządzie, firmach audytorskich oraz o nadzorze publicznym. Nowa ustawa zakłada wykazywanie w tych sprawozdaniach bardziej szczegółowych danych, m.in. na temat badanych podmiotów.