DORADCY PODATKOWI

Nowością w części dotyczącej doradców podatkowych jest kategoria „optymalizacja podatkowa”. To już szósta, ale naszym zdaniem równie istotna jak pozostałe kategorie. W III Rankingu wyłoniliśmy zatem najlepszych doradców podatkowych w sześciu kategoriach, w: podatku od towarów i usług, podatkach dochodowych, fuzjach i przejęciach, międzynarodowym prawie podatkowym, optymalizacjach podatkowych oraz postępowaniach przed organami podatkowymi i sądami administracyjnymi. Najlepsi doradcy to ci, którzy uzyskali największą liczbę wskazań w ankietach przesyłanych przez firmy. A zatem pod uwagę brane były wyłącznie wskazania środowiska, czyli konkurencji. W tym roku firmy nie mogły jednak wskazywać swoich doradców. Trzech najczęściej typowanych doradców w każdej z sześciu kategorii zostało uhonorowanych jako najlepsi doradcy podatkowi w Polsce.

FIRMY - 7 KRYTERIÓW

W III Rankingu wprowadziliśmy drobną, ale istotną zmianę. Nie zmienił się jednak podział rynku. Najlepsze firmy wyłoniliśmy w trzech grupach, w zależności od liczby doradców podatkowych. Pierwszą grupę utworzyły firmy zatrudniające 10 i więcej doradców podatkowych, drugą, zatrudniające od 3 do 9 doradców podatkowych, a trzecią, zatrudniające 2 i mniej doradców podatkowych.

Firmy zostały ocenione według siedmiu kryteriów: liczby doradców podatkowych, liczby innych osób z uprawnieniami do doradztwa podatkowego (radcy prawni, adwokaci, biegli rewidenci, osoby uprawnione do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych), osiągniętych przychodów (od stycznia do listopada 2007 r.) na jedną osobę merytoryczną, liczby klientów, liczby wygranych spraw sądowych, renomy doradców podatkowych zatrudnionych w firmie oraz renomy samej firmy.

W stosunku do II Rankingu zmieniły się dwie kategorie. Po pierwsze, po dyskusjach z przedstawicielami firm uznaliśmy, że wprowadzamy kategorię przychodu/osobę merytoryczną. Kategoria ta pokazuje zatem efektywność osób, które posiadają uprawnienia do doradztwa podatkowego. Wyszliśmy z założenia, że nawet w firmach, w których na przychód pracują konsultanci podatkowi, czyli osoby nieposiadające uprawnień, osobą, która musi zatwierdzić ich pracę oraz podpisać własnym imieniem i nazwiskiem, jest osoba z uprawnieniami. A zatem nawet jeśli konsultant wypracował przychód, to i tak zaliczany jest on na konto osoby posiadającej uprawnienia.

Drugą zmienioną kategorią jest liczba klientów. Zamiast podziału na klientów stałych i tymczasowych wprowadziliśmy jedną kategorię klientów. Chodziło o wskazanie liczby klientów aktywnych w ciągu roku. Doprecyzowaliśmy również, że chodzi o klientów, dla których usługa doradztwa podatkowego jest usługą główną.

Podobnie jak w zeszłym roku różnicowaliśmy liczbę przyznawanych punktów w poszczególnych kategoriach. W trzech kategoriach firma mogła uzyskać maksymalnie 100 punktów (liczba doradców podatkowych, osiągnięte przychody/osobę merytoryczną, renoma firmy). Za największą liczbę innych osób z uprawnieniami można było uzyskać maksymalnie 40 punktów, za największą liczbę klientów maksymalnie 60 punktów, za największą liczbę wygranych spraw sądowych do 50 punktów, a za renomę doradców podatkowych firmy również do 50 punktów. W każdej kategorii maksymalną liczbę punktów otrzymywała firma (lub firmy), która uzyskała najwyższy wskaźnik, np. osiągnęła najwyższe przychody/osobę merytoryczną. Kolejne firmy uzyskiwały liczbę punktów proporcjonalną do udziału w wyniku najlepszej firmy.

Przykładowo: jeśli firma Graczyk i Wspólnicy miała dwóch doradców podatkowych, otrzymała 100 punktów. Firma, która w tej grupie miała jednego doradcę, czyli połowę maksymalnej liczby, otrzymała proporcjonalną liczbę punktów, czyli 50. A zatem firma, która w tej grupie wykazała brak doradców, otrzymała w tej kategorii 0 punktów. Analogicznie postępowaliśmy w każdej z trzech grup i w każdej z siedmiu kategorii.

Jeśli firma nie podała informacji, otrzymywała 0 punktów. Następnie sumowaliśmy liczbę punktów, które firma osiągnęła w każdej kategorii. W ten sposób firma, która osiągnęła największą liczbę punktów w swojej grupie, została zwycięzcą.