Podatnik w 2008 roku ufundował dwie darowizny. Jedną przekazał na budowę kościoła, drugą wpłacił na konto organizacji pożytku publicznego.

- Czy będę mógł odliczyć w zeznaniu rocznym kwoty wynikające z dowodów wpłat - pyta pan Mariusz z Łodzi.

Tak, ale z zastrzeżeniem, że kwota ta nie przekroczy 6 proc. rocznego dochodu za 2008 r.

W przypadku darowizn, których zasady odliczania określa ustawa podatkowa, obowiązuje limit. Ustawowy limit odliczenia tak jak w latach poprzednich w 2008 roku wynosił 6 proc. dochodu. Jest to limit roczny i łączny, co oznacza, że dotyczy on wszystkich darowizn limitowanych przekazanych w danym roku podatkowym. Jeżeli podatnik przekazał kilka darowizn, które uprawniają do odliczenia, musi sprawdzić, czy łączna ich kwota nie przekracza 6 proc. dochodu za dany rok. Jeżeli kwota ta jest równa lub wyższa niż darowizny, można odliczyć całość wpłat. Jeśli kwota jest wyższa niż 6 proc. dochodu, maksymalnie można odliczyć kwotę odpowiadającą limitowi.

Za 2008 rok podatnicy mogą też odliczać tzw. darowizny kościelne niepodlegające limitowi odliczenia. Podstawą odliczenia są w tym przypadku ustawy kościelne. Odliczeniu podlegają jednak tylko darowizny przekazane na działalność charytatywno-opiekuńczą kościelnych osób prawnych. Od 2006 roku pieniężne darowizny bez limitu, tak samo jak te limitowane, muszą być udokumentowane dowodem wpłaty na konto obdarowanego.

PODSTAWA PRAWNA

Art. 26 ust. 1 pkt 9 ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz.U. z 2000 r. nr 14, poz. 176 z późn. zm.).

Art. 55 ust. 7 ustawy z 17 maja 1989 r. o stosunku Państwa do Kościoła katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. nr 29, poz. 154 z późn. zm.).