JAKI PROBLEM ROZSTRZYGNĄŁ PREZYDENT

Spółka jest właścicielem infrastruktury kolejowej, a także jej zarządcą na mocy ustawy o transporcie kolejowym. Spółka jako zarządca nie jest uprawniona do wykonywania przewozów kolejowych i nie korzysta z żadnej części swojej infrastruktury kolejowej. Czy budynki i inne budowle stanowiące elementy infrastruktury kolejowej, bez których nie jest możliwe jej funkcjonowanie mogą być objęte przedmiotowym zwolnieniem podatkowym, jak np. mury oporowe, zapory drogowe, kanalizacje, linie kablowe? Czy można zastosować zwolnienie, o którym mowa w art. 7 ust. 1 pkt 1 ustawy w stosunku do gruntów, które nie posiadają w wypisach ewidencji gruntów oznaczenia jako grunty kolejowe „Tk”, a faktycznie znajdują się na nich elementy infrastruktury kolejowej?

ODPOWIEDŹ PREZYDENTA

Zwalnia się od podatku od nieruchomości budowle wchodzące w skład infrastruktury kolejowej w rozumieniu przepisów ustawy o transporcie kolejowym oraz zajęte pod nie grunty, jeżeli zarządca infrastruktury jest zobowiązany do jej udostępniania licencjonowanym przewoźnikom kolejowym. Zatem zwolnieniu podlegają budowle oraz zajęte pod nie grunty wchodzące w skład infrastruktury kolejowej w rozumieniu ustawy o transporcie kolejowym, natomiast nie ma mowy o zwolnieniu budynków.

Jeżeli chodzi o zwolnienie budowli wchodzących w skład infrastruktury kolejowej w rozumieniu przepisów ustawy o transporcie kolejowym, to zasadniczą sprawą jest wyjaśnienie pojęcia infrastruktura kolejowa. Infrastruktura kolejowa to linie kolejowe oraz inne budowle, budynki i urządzenia wraz z zajętymi pod nie gruntami, usytuowane na obszarze kolejowym, przeznaczone do zarządzania, obsługi przewozu osób i rzeczy, a także utrzymania niezbędnego w tym celu majątku zarządcy infrastruktury.

Pojawia się więc pytanie, czy będące w posiadaniu spółki budowle wchodzące jej zdaniem w skład infrastruktury kolejowej w rzeczywistości są elementami tej infrastruktury. W oparciu o dane przedstawione w złożonym przez spółkę nie można jednoznacznie stwierdzić, czy będące jej własnością budowle kolejowe wchodzą w skład infrastruktury kolejowej. Takiego stwierdzenia musi dokonać sam podatnik.

Jeżeli spółka na podstawie posiadanej dokumentacji stwierdzi, że będące jej własnością budowle: są składnikiem infrastruktury kolejowej, znajdują się na obszarze kolejowym, są przeznaczone do zarządzania, obsługi przewozu osób i rzeczy, a także utrzymania niezbędnego w tym celu majątku zarządcy infrastruktury - to takie budowle podlegałyby zwolnieniu z podatku od nieruchomości. W przypadku, gdy przesłanki do zwolnienia nie występują łącznie - to budowle kolejowe nie podlegają zwolnieniu z opodatkowania.

Natomiast jeżeli chodzi o zwolnienie z podatku od nieruchomości gruntów, które nie posiadają w wypisach ewidencji gruntów oznaczenia jako grunty kolejowe „Tk”, a faktycznie znajdują się na nich elementy infrastruktury kolejowej, to, o klasyfikacji gruntów przesądza sam fakt posiadania ich przez przedsiębiorcę, a nie to, do jakich celów te grunty są wykorzystywane lub co się na nich znajduje.

W konsekwencji, jeżeli grunty znajdują się pod zwolnionymi budowlami, to wówczas i one korzystają ze zwolnienia.

Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego prezydenta miasta Mysłowice z 28 września 2007 r. (nr WPiOL.I.3110-P-53t2007)

EWA MATYSZEWSKA