Opodatkowanie odsetek od lokat zakładanych przez osoby fizyczne nieprowadzące działalności gospodarczej reguluje art. 30a ustawy o PIT (t.j. Dz.U. z 2000 r. nr 14, poz. 176 z późn. zm.), zgodnie z którym podatek od odsetek wynosi 19 proc. przychodu bez względu na rezydencję podatkową podatnika. Jednocześnie w art. 29 ustawy o PIT określone jest, że odsetki otrzymywane przez nierezydentów należy obciążyć 20-proc. stawką podatku dochodowego. Jaką więc stawką opodatkowane są odsetki od lokat nierezydentów?

Dwie stawki

Zdaniem Kacpra Drążewskiego, prawnika w Kancelarii Ożóg i Wspólnicy, art. 30a ust. 1 pkt 3 ustawy o PIT mówiący o stosowaniu stawki 19-proc. do dochodów (przychodów) z odsetek lub innych przychodów od środków pieniężnych zgromadzonych na rachunku podatnika lub w innych formach oszczędzania, przechowywania lub inwestowania, nie różnicuje sytuacji rezydentów i nierezydentów. Jego zdaniem można więc bronić tezy, że przepis ten ma w przypadku odsetek z lokat pierwszeństwo nad ogólniej sformułowanym przepisem art. 29 ust. 1 ustawy o PIT, który wymienia jedynie odsetki wśród innych źródeł przychodu otrzymywanego przez nierezydentów.

Prawnik Kancelarii Ożóg i Wspólnicy podkreśla jednocześnie, że w doktrynie spotykane jest jednak też stanowisko, zgodnie z którym art. 29 ust. 1 ustawy o PIT, jako odnoszący się wyłącznie do nierezydentów, należy traktować jako szczególny, i na tej podstawie przyznać mu w tej sytuacji pierwszeństwo. W efekcie nierezydent płaciłby od otrzymanych odsetek zryczałtowany podatek w wysokości 20 proc., pobierany i odprowadzany przez płatnika.

- Nietrudno zauważyć, że taka wykładnia może prowadzić do dyskryminacji nierezydentów z innych państw członkowskich w porównaniu z sytuacją rezydentów, opodatkowanych 19-proc. stawką - dodaje Kacper Drążewski.

Podejście fiskalne

Praktyka pokazuje jednak, że w sytuacji kiedy przepisy nie są wystarczająco jasne, jest wielce prawdopodobne, że organy podatkowe będą kierować się fiskalizmem, a więc uznają za prawidłowe stosowanie 19-proc. stawki. Według Kacpra Drążewskiego zastosowanie niekorzystnej 20-proc. stawki podatku do odsetek uzyskiwanych przez nierezydentów niewątpliwie miałoby charakter dyskryminujący w porównaniu z sytuacją rezydentów.

Jego zdaniem nierezydent mógłby oczywiście zwrócić się w takiej sytuacji z wnioskiem o nadpłatę, lecz wiązałoby się to z określonymi kosztami, które mogłyby być większe od spodziewanych korzyści.

SŁOWNIK

Nierezydent - osoba fizyczna mająca miejsce zamieszkania za granicą.

Certyfikat rezydencji - zaświadczenie o miejscu zamieszkania podatnika dla celów podatkowych wydane przez właściwy organ administracji podatkowej państwa miejsca zamieszkania podatnika.