Czy po utracie ryczałtu będzie podatek liniowy

W 2008 roku przeszedłem na samozatrudnienie i korzystałem z ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych. W styczniu wystawiłem fakturę byłemu pracodawcy i utraciłem prawo do ryczałtu. Czy mogę skorzystać z podatku liniowego?

Nie

Co do zasady podatnik, który utracił prawo do ryczałtu, a tym samym rozpoczyna rozliczenia z fiskusem na podstawie podatkowej księgi przychodów i rozchodów, może skorzystać z prawa do wyboru formy, w jakiej będzie płacił podatek. Jednakże tylko podatnicy, którzy nie wykonują w roku podatkowym ani nie wykonywali rok wcześniej usług na rzecz byłego pracodawcy analogicznych do czynności wykonywanych w ramach umowy o pracę, mają prawo do wyboru podatku w stałej wysokości 19 proc., ustalanego zgodnie z zasadami określonymi w art. 30c ustawy o PIT. Jak widać, jest to warunek podobny do tego, jaki funkcjonuje w przepisach regulujących opodatkowanie ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych.

Dla porządku dodajmy, iż w myśl ogólnych zasad podatnik, który utracił prawo do ryczałtu i założył księgę przychodów i rozchodów i ma prawo do wyboru formy podatku płaconego na zasadach ogólnych, musi złożyć naczelnikowi urzędu skarbowego właściwego ze względu na miejsce zamieszkania podatnika pisemne oświadczenie o wyborze takiej formy podatku. Oświadczenie to musi złożyć przed otrzymaniem pierwszego przychodu podlegającego zaewidencjonowaniu w księdze przychodów i rozchodów. Jeśli podatnik nie dotrzyma tego terminu, musi płacić podatek według skali tabeli podatkowej. Podobnie rzecz się ma, gdy podatnik nie chce korzystać z podatku liniowego od działalności gospodarczej albo, jak w opisywanym przypadku, utraci prawo do podatku liniowego wskutek działania na rzecz byłego pracodawcy.

Podstawa prawna

• Art. 9a ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz.U. z 2000 r. nr 14, poz. 176, z późn. zm.).

Czy prawo do zaliczek zależy od przychodu

Prowadzę działalność na zasadzie samozatrudnienia od dwóch lat. Czy mogę skorzystać z zaliczek kwartalnych? Czy ten tryb rozliczeń zależy od wysokości obrotu?

Tak

Zaliczki kwartalne mogą wpłacać tylko podatnicy uzyskujący dochody z pozarolniczej działalności gospodarczej, będący małymi podatnikami oraz podatnicy rozpoczynający prowadzenie działalności gospodarczej. Mały podatnik w 2009 r. jest limitowany kwotą przychodu 2 702 000 zł.

Z metody tej mogą korzystać zarówno podatnicy, którzy wybiorą opodatkowanie według skali podatkowej, jak i na podstawie art. 30c ustawy, czyli w formie podatku w stałej wysokości 19 proc.

Wysokość zaliczek za I, II i III kwartał roku podatkowego, ustala się w następujący sposób. Obowiązek wpłacania zaliczki powstaje, poczynając od kwartału, w którym dochody przekroczyły kwotę powodującą obowiązek zapłacenia podatku - zaliczkę za ten kwartał stanowi podatek obliczony od dochodu. Zaliczkę za kolejne kwartały ustala się w wysokości różnicy pomiędzy podatkiem należnym od dochodu osiągniętego od początku roku a sumą zaliczek za poprzednie kwartały.

Zaliczki kwartalne, za okres od I do III kwartału roku podatkowego podatnicy uiszczają w terminie do dnia 20 każdego miesiąca następującego po kwartale, za który wpłacana jest zaliczka. Zaliczka za ostatni kwartał jest uiszczana w wysokości zaliczki za kwartał poprzedni, w terminie do dnia 20 grudnia.

Oznacza to, że obowiązek wpłacania zaliczki powstaje, poczynając od kwartału, w którym dochody te przekroczyły kwotę powodującą obowiązek zapłacenia podatku, czyli kwotę 3091 zł. Zaliczkę za ten kwartał stanowi podatek obliczony od tego dochodu na podstawie skali podatkowej określonej w art. 27 ustawy. Zaliczkę za kolejne kwartały ustala się w wysokości różnicy pomiędzy podatkiem należnym od dochodu osiągniętego od początku roku a sumą zaliczek za kwartały poprzedzające.

Natomiast podatnicy, którzy wybrali art. 30c jako podstawę opodatkowania przychodów z pozarolniczej działalności gospodarczej, płacą zaliczki na podatek co kwartał, jeśli tylko uzyskają dochód.

Podatnicy, którzy wybrali płacenie podatku od działalności gospodarczej w stałej wysokości 19 proc., będący małymi podatnikami oraz podatnicy rozpoczynający prowadzenie działalności gospodarczej mogą wpłacać na rachunek urzędu skarbowego, którym kieruje właściwy naczelnik urzędu skarbowego, zaliczki kwartalne w wysokości różnicy między podatkiem należnym od dochodu osiągniętego od początku roku, a sumą należnych zaliczek za poprzednie kwartały.

Podstawa prawna

• Art. 44 ustawy z 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz.U. nr 144, poz. 930 z późn. zm.).