Z abolicji podatkowej mogą skorzystać podatnicy, którzy choć w jednym roku od 2003 do 2007 pracowali za granicą, musieli rozliczać w Polsce wszystkie swoje światowe dochody (podlegali nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu w Polsce) i do rozliczenia zagranicznych zarobków zastosowanie miała metoda unikania podwójnego opodatkowania - proporcjonalnego odliczenia. Aby z rozwiązań abolicyjnych skorzystać, najpóźniej dziś trzeba złożyć bądź wysłać do urzędu skarbowego wniosek o jej przyznanie.

Termin nie do przywrócenia

Abolicja nie jest rozwiązaniem przyznanym podatnikom na czas nieokreślony. Dziś jest ostatni dzień na skorzystanie z niej. Podatnicy, którzy nie złożą wniosku o przyznanie abolicji, najpóźniej dziś stracą do niej prawo bezpowrotnie. Terminu ustawowego nie można w tym zakresie w żaden sposób przedłużyć. Warto pamiętać, że wniosek o przyznanie abolicji można np. przesłać pocztą, złożyć w polskim urzędzie konsularnym lub złożyć za pośrednictwem pełnomocnika.

Abolicja po spełnieniu ustawowych warunków przysługuje zarówno osobom, które zagranicznych zarobków w Polsce nie rozliczyły, jak i takim, które złożyły zeznanie w Polsce, wykazując dochody uzyskane za granicą.

Zarobki z raju poza abolicją

W zależności od tego, czy podatnik ukrył zagraniczne zarobki przed polskim fiskusem czy je opodatkował, abolicja podatkowa może przybrać jedną z trzech form, którą sam wybierze podatnik starający się o nią. Wybór formy będzie polegał na zaznaczeniu na wniosku PIT-AZ odpowiedniego kwadratu.

Organ podatkowy na wniosek podatnika sporządzony według ustalonego wzoru:

1) umarza zaległość podatkową w podatku dochodowym od osób fizycznych, powstałą za dany rok podatkowy, którego dotyczy wniosek abolicyjny, w wysokości stanowiącej różnicę między podatkiem należnym wynikającym z zeznania podatkowego albo z decyzji określającej wysokość zobowiązania podatkowego a kwotą odpowiadającą podatkowi obliczonemu za ten rok podatkowy przy zastosowaniu do przychodów z pracy zasad określonych w art. 27 ust. 8 ustawy o PIT - metoda wyłączenia z progresją (umorzenie zaległości), lub

2) zwraca kwotę stanowiącą różnicę między podatkiem należnym wynikającym z zeznania podatkowego albo z decyzji określającej wysokość zobowiązania podatkowego a kwotą odpowiadającą podatkowi obliczonemu za dany rok podatkowy, którego dotyczy wniosek, przy zastosowaniu do przychodów z pracy zasad określonych w art. 27 ust. 8 ustawy o PIT (metoda wyłączenia z progresją) - w przypadku dokonania wpłaty podatku dochodowego należnego za ten rok podatkowy wynikającego ze złożonego zeznania podatkowego albo z decyzji określającej wysokość zobowiązania podatkowego (zwrot), lub

3) umarza zaległość i dokonuje zwrotu za dany rok podatkowy.

Warto wiedzieć, że umorzenie zaległości powoduje również umorzenie odsetek za zwłokę w takiej części, w jakiej została umorzona zaległość. Natomiast zwrot obejmuje również wpłacone odsetki za zwłokę w części odpowiadającej kwocie zwrotu. Zasady te stosuje się odpowiednio do opłaty prolongacyjnej.

I tu ważna uwaga. Ustawy abolicyjnej nie można zastosować do przychodów uzyskiwanych w krajach i na terytoriach stosujących szkodliwą konkurencję podatkową, czyli w tzw. rajach podatkowych. Polskie przepisy wymieniają 40 krajów uznawanych za raje podatkowe. Najpopularniejsze z nich to m.in.: Aruba, Jersey, Kajmany, Księstwo Liechtensteinu, Wyspa Man czy Księstwo Monako.

Ważne!

Z abolicji podatkowej mogli także skorzystać podatnicy, którzy zarabiali za granicą w 2002 roku. Takie osoby wnioski o abolicję składały do 6 października 2008 r.