Zwycięzcami w kategorii spory podatkowe zostały: EY, MDDP oraz ex aequo Gekko Taxens i KDCP, a w kategorii projekty podatkowe: ex aequo EY oraz kancelaria Sołtysiński Kawecki & Szlęzak, a także CRIDO Taxand i PwC
Wyboru najlepszych firm w obu kategoriach dokonała kapituła redakcyjna. W kategorii spory podatkowe wybraliśmy firmy, które mogą się poszczycić najlepszymi osiągnięciami w podatkowych sporach, w tym przed Trybunałem Sprawiedliwości UE i Trybunałem Konstytucyjnym, Naczelnym Sądem Administracyjnym i wojewódzkimi sądami, a także przed organami podatkowymi II instancji. Bezkonkurencyjna okazała się firma EY.
Jeśli chodzi o projekty, staraliśmy się wybrać firmy, które zaproponowały i wdrożyły najbardziej nowatorskie rozwiązania skutkujące oszczędnościami podatkowymi. Zwycięzcami okazały się ex aequo – EY oraz kancelaria Sołtysiński Kawecki & Szlęzak.
Najlepsi w sporach
Pierwsze miejsce w tej kategorii zajął EY. Kapituła redakcyjna wzięła pod uwagę zarówno liczbę spraw zakończonych sukcesem, ich zróżnicowanie, stopień skomplikowania oraz to, że były to rozstrzygnięcia istotne dla podatników.
Kapituła doceniła firmę EY m.in. za sukcesy związane z pozytywnymi rozstrzygnięciami zarówno Trybunału Konstytucyjnego, jak i NSA.
Zwłaszcza wyrok TK z 13 grudnia 2017 r. (sygn. akt SK 48/15) jest niezwykle istotny dla wielu branż, m.in.: energetycznej i telekomunikacyjnej, a także dla wszystkich gmin w kraju.
Z wyroku wynika, że obiekt będący budynkiem nie może stać się budowlą. To oznacza ogromne różnice w opodatkowaniu obiektów (sięgające nawet kilku tysięcy proc.). Daninę od budynków płaci się bowiem od ich powierzchni użytkowej. W przypadku budowli podatek nalicza się od ich wartości. Trybunał w uzasadnieniu wyroku odniósł się też do zasady in dubio pro tributario, czyli rozstrzygania wątpliwości na korzyść podatników. To oznacza, że orzeczenie może mieć znaczenie we wszelkich sprawach podatkowych. Doradcy EY reprezentowali również podatników w wielu innych ważnych sporach – m.in. dotyczącym prawa klubu piłkarskiego do odliczenia podatku naliczonego z faktur wystawionych przez zawodników z tytułu świadczonych usług sportowych i marketingowych (sygn. akt I FSK 80/16). NSA zgodził się, że zawodnik klubu piłkarskiego może być podatnikiem VAT. To istotny wyrok, który powinien wyeliminować niepewność związaną ze stosowaniem jednej z dopuszczalnych form współpracy z piłkarzem.
Druga ważna sprawa dotyczyła precedensowych wyroków dla gmin dotyczących rozliczania VAT. Po nich wykształciła się korzystna dla gmin linia orzecznicza. Chodzi o ograniczenie w czasie prawa do odliczenia w sytuacji centralizacji rozliczeń gmin i ich jednostek oraz oprocentowanie nadpłat centralizacyjnych. NSA uznał, że w przypadku gdy powszechna praktyka organów podatkowych mogła wprowadzić podatnika w błąd co do możliwości odliczenia VAT, to może on odzyskać VAT w drodze korekty deklaracji aż za 5 lat (a nie 4 lata) wstecz. W efekcie nie ma zastosowania art. 86 ust. 13 ustawy o VAT.
Kapituła redakcyjna wzięła również pod uwagę osiągnięcia EY dotyczące skutecznych odwołań do organów II instancji. W sprawie, w której istotą sporu była konieczność zapłaty odsetek od zobowiązania w skomplikowanej sytuacji (zastosowanie miało wiele wyłączeń z ich naliczania), dyrektor izby administracji skarbowej obniżył kwotę do zapłaty o ok. 3,2 mln zł. EY był też zaangażowany w liczne postępowania dotyczące nierównego traktowania zagranicznych podatników – instytucji wspólnego inwestowania zarejestrowanych poza Polską. O ile w odniesieniu do europejskich instytucji ustawa o CIT pozwala co do zasady na stosowanie zwolnień, o tyle nie jest to dopuszczone dla podmiotów spoza Unii. Te muszą wykazywać, że zwolnienie również im przysługuje.
Najlepsi w projektach
Pierwsze miejsce w projektach zajęły ex aequo dwie firmy: EY oraz kancelaria Sołtysiński Kawecki & Szlęzak. Kapituła uznała, że projekty zrealizowane przez doradców tych kancelarii wymagały innowacyjnego doradztwa w sprawach o dużym stopniu skomplikowania. Istotne było również to, że rozstrzygnięcia miały korzystne skutki dla podatników.
Doradcy kancelarii Sołtysiński Kawecki & Szlęzak prowadzili wiele projektów wymagających innowacyjnego podejścia i unikalnych rozwiązań podatkowych o wartości miliardów złotych. W projektach tych (zostały przekazane wyłącznie do wiadomości redakcji), chodziło m.in. o złożone zagadnienia w zakresie podatków: CIT, PIT, VAT i PCC oraz doradztwo dotyczące cen transferowych, międzynarodowe opodatkowanie złożonej restrukturyzacji biznesowej, audyt i doradztwo w toku reorganizacji międzynarodowej grupy kapitałowej, nowatorski projekt związany z wykryciem możliwej karuzeli VAT organizowanej przez nierzetelnych kontrahentów spółki, a także wyodrębnienie oddziału w formie zorganizowanej części przedsiębiorstwa i jego wydzielenie do odrębnej spółki należącej do międzynarodowego podmiotu.
Kapituła doceniła też projekty prowadzone przez EY. Jeden z kluczowych dotyczył międzynarodowej restrukturyzacji zagranicznych inwestycji polskiej grupy kapitałowej. Dotyczył on spółek w siedmiu państwach, a polski zespół EY koordynował i kierował pracą doradców z innych krajów.