Osoby fizyczne, które w 2008 roku uzyskały przychody z kapitałów pieniężnych, w szczególności ze sprzedaży papierów wartościowych lub instrumentów pochodnych oraz z realizacji praw z nich wynikających, od podmiotów, za pośrednictwem których dokonywały transakcji na giełdzie, otrzymają informację PIT-8C dokumentującą przeprowadzone transakcje.

Informacje PIT-8C w związku z dokumentacją uzyskanych przychodów mają jednak obowiązek wystawić nie tylko podmioty przyjmujące zlecenia kupna-sprzedaży papierów wartościowych na giełdzie, lecz także na przykład spółki, które przeprowadziły wykup akcji pracowniczych od pracowników czy od byłych pracowników.

Zgodnie z przepisami o podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT), obowiązku sporządzenia informacji według ustalonego wzoru o wysokości przychodów dokonują podmioty, które wypłaciły należności lub świadczenia, od których nie są zobowiązane pobierać zaliczki na podatek lub zryczałtowanego podatku dochodowego. Obowiązek ten wynika z art. 42a ustawy o PIT i przede wszystkim dotyczy przychodów określonych w art. 20 ust. 1, tj. m.in. przychodów z innych źródeł. Informację tę powinny przekazać podatnikowi oraz właściwemu urzędowi skarbowemu w terminie do końca lutego.

Tak więc uwzględnieniu w informacji PIT-8C często podlegać też będą należności uznane za przychody z innych źródeł, tzn. takie, które powodują wystąpienie u podatnika realnych korzyści majątkowych. Będą to na przykład kwoty pieniężne wypłacone w formie ekwiwalentu za koszty rozmów telefonicznych, poniesione przez wolontariusza przy wykonywaniu pracy dla stowarzyszenia, czy też wypłacone osobom fizycznym różne nagrody pieniężne. Podatnik, który w 2008 roku uzyskał różnego rodzaju należności z wyżej wymienionych źródeł, może więc otrzymać kilka informacji PIT-8C. Podobnie jak w przypadku posiadania kilku rachunków inwestycyjnych w różnych biurach maklerskich. W odniesieniu jednak do inwestycji giełdowych sam fakt posiadania rachunku maklerskiego nie jest jeszcze podstawą do wystawienia PIT-8C. Warunkiem jest dokonanie przez inwestora w roku podatkowym przynajmniej jednej transakcji sprzedaży papierów wartościowych lub zamknięcia pozycji na rynku kontraktów terminowych.

PIT-8C, który zgodnie z ustawą powinien zostać wysłany przez podmiot wypłacający należności do końca lutego podatnik może otrzymać jednak później - termin dostarczenia przesyłki zależy od Poczty Polskiej.

Podstawa prawna

• Art. 42a ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz.U. z 2000 r. nr 14, poz. 176 z późn. zm.).