Dywidendy wypłacane przez spółki kapitałowe udziałowcom (akcjonariuszom) podlegającym nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu w Polsce, z tytułu posiadanych przez nich udziałów (akcji), są zaliczane do źródła przychodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych.

W odróżnieniu od przychodów należących do tzw. katalogu dochodów kapitałowych przy rozliczaniu dywidendy rozpatruje się przychód, a nie dochód. Zatem przy obciążeniu podatkiem dochodowym w wysokości 19 proc. nie rozpoznaje się kosztów uzyskania przychodu. Płatnikiem zryczałtowanego podatku dochodowego jest z reguły spółka dokonująca wypłaty dywidendy.

W przypadku polskich spółek podatek od dywidendy jest pobierany u źródła, więc kwota dywidendy wypłacona wspólnikowi (akcjonariuszowi) nie musi być wykazywana w ich zeznaniu rocznym. Nie będzie tak w przypadku dywidendy wypłaconej przez spółkę zagraniczną. Podatnicy posiadający nieograniczony obowiązek podatkowy w Polsce powinni z tego dochodu rozliczyć się indywidualnie. Postanowienia umów o unikaniu podwójnego opodatkowania decydują, czy dywidenda otrzymana za granicą podlega opodatkowaniu również w kraju siedziby spółki.

Jeśli w kraju siedziby spółki wypłata dywidendy jest opodatkowana, to taki podatek podlega wykazaniu w zeznaniu rocznym PIT-38 (część E, poz. 39) lub PIT-36 (część K, poz. 197). Zgodnie z art. 30a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, od należnego w Polsce podatku, obliczonego według 19-proc. stawki, podatnik odlicza kwotę równą podatkowi zapłaconemu za granicą. Warunkiem jest jednak, że odliczenie to nie może być wyższe od kwoty podatku obliczonego od tych dochodów przy zastosowaniu stawki podatku w wysokości 19 proc.

ROZLICZENIE DYWIDENDY

Od spółki polskiej

• Podatek w wysokości 19 proc. wartości

• Podatek pobierany przez spółkę

• Podatnik nie wykazuje jej w zeznaniu

Od spółki zagranicznej

• Postanowienia umów o unikaniu podwójnego opodatkowania

• Podatnik wykazuje podatek zapłacony za granicą w zeznaniu rocznym.