MARCIN CHOMIUK

dyrektor w PricewaterhouseCoopers

Wyrok zapadł w wyniku rozpatrzenia skargi na błędną w ocenie podatnika, wiążącą interpretację prawa podatkowego, która nakazywała rezygnację z wdrożenia systemu EDI technicznie nieprzygotowanego na wystawianie faktur korygujących. W wyroku sąd wskazał, że obowiązkiem organu było zastosowanie przy interpretacji przepisów rozporządzenia w sprawie faktur elektronicznych wykładni prowspólnotowej. WSA zauważył przy tym, że art. 218 Dyrektywy 112 jednakowo traktuje wszystkie faktury niezależnie od formy, w jakiej zostały wystawione. Z kolei art. 219 dyrektywy uściśla, że fakturą korygującą może być dowolny dokument, który zmienia fakturę pierwotną i odnosi się do niej w sposób wyraźny. Dyrektywa jednoznacznie stwierdza, że forma nie może mieć znaczenia dla oceny, czy dokument stanowi fakturę korygującą, czy też nie. Tym samym, zdaniem WSA, dokonana przez organ zawężająca wykładnia mogłaby prowadzić do uznania, że przepisy rozporządzenia błędnie wprowadziły w tym zakresie Dyrektywę 112 do krajowego porządku prawnego. Tymczasem przyjęcie, że rozporządzenie w sprawie e-faktur nie sprzeciwia się wystawianiu papierowych faktur korygujących, w sytuacji kiedy system EDI nie pozwala na ich wystawianie w formie elektronicznej, pozwala uniknąć niezgodności prawa polskiego z prawem unijnym.

Co istotne, jest to kolejny wyrok sądów administracyjnych, który daje odpór formalistycznemu i odrealnionemu interpretowaniu przepisów VAT w zakresie e-faktur przez organy skarbowe. Można odnieść wrażenie, że organy skarbowe boją się e-faktur i bronią się wszelkimi sposobami przed koniecznością ich weryfikowania w trakcie kontroli. Na szczęście można już mówić o utrwalonej linii orzeczniczej sądów w tym zakresie, gdyż podobne stanowiska zajmowały warszawski WSA oraz NSA. Ponad półtora roku temu, 27 września 2007 r. (sygn. akt III SA/Wa 1054/07), sąd orzekł, że ograniczenia systemu EDI w zakresie możliwości wystawiania faktur korygujących stanowią przeszkody techniczne, o których mowa w par. 5 pkt 2 rozporządzenia ministra finansów z 14 lipca 2007 r., a zatem podatnicy używający EDI mają prawo wystawiać faktury korygujące w formie papierowej. W tej sprawie nie pomogła organom podatkowym skarga kasacyjna, gdyż NSA wyrokiem z 18 września 2008 r. (sygn. akt I FSK 163/08) skargę oddalił.