Od 1 lutego w ustawie o PIT rozszerzono katalog zwolnień podatkowych o nieodpłatne świadczenia przekazane bezrobotnym w związku ze studiami podyplomowymi.
Zmiany w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz.U. z 2000 r. nr 14, poz. 176 z późn. zm.) wynikają z nowelizacji ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz.U. z 2009 r. nr 6, poz. 33). Zmiany tej ostatniej ustawy dotyczą m.in. przygotowania zawodowego dorosłych oraz świadczeń wypłacanych przez urzędy pracy bezrobotnym. W związku z tym przewidziano również ułatwienia podatkowe.
Od 1 lutego zwolnione od podatku dochodowego (art. 21 ust. 1 pkt 102) są koszty zwracane bezrobotnemu na podstawie ustawy o promocji zatrudnienia z takich tytułów jak: przejazdy do miejsca pracy, przejazdy na badania lekarskie lub psychologiczne, przejazdy do miejsc odbywania: stażu, szkolenia, przygotowania zawodowego dorosłych, zajęć z zakresu poradnictwa zawodowego lub pomocy w aktywnym poszukiwaniu pracy, a także przejazdy do miejsca wykonywania prac społecznie użytecznych. Zwolnione będą także koszty zwracane bezrobotnym z tytułu zakwaterowania w miejscu pracy lub miejscu odbywania stażu, szkolenia lub przygotowania zawodowego dorosłych. Innymi słowy, bezrobotny, który otrzyma zwrot powyższych kosztów, nie będzie musiał zapłacić podatku. W większości przypadków również przed zmianami nie miał takiego obowiązku.
Z kolei zgodnie z nowym brzmieniem art. 21 ust. 1 pkt 118 zwolniona od podatku jest wartość nieodpłatnych lub częściowo odpłatnych świadczeń oraz świadczeń rzeczowych z tytułu studiów podyplomowych, szkoleń i przygotowania zawodowego dorosłych, egzaminów lub licencji, badań lekarskich lub psychologicznych, ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków, pod warunkiem że osoba, która otrzymała takie świadczenia, dostała je na podstawie ustawy o promocji zatrudnienia.
Od 1 lutego wchodzi w życie także kolejna nowelizacja wynikająca ze zmiany ustawy o promocji zatrudnienia. Chodzi o ustawę o opłacie skarbowej (Dz.U. nr 225, poz. 1635 z późn. zm.), która wprowadza zwolnienie z opłaty skarbowej od dokonania przez marszałka województwa czynności urzędowej polegającej na dokonaniu wpisu do rejestru agencji zatrudnienia.
Ważne!
Koszty szkolenia to m.in. koszty przejazdu, zakwaterowania i wyżywienia, koszty badań lekarskich i psychologicznych, koszty egzaminów umożliwiających uzyskanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń