RAPORT

Europejski Trybunał Sprawiedliwości (ETS) wydał wyrok w sprawie Magoora (C-414/07) dotyczący możliwości odliczania VAT naliczonego przy zakupie paliwa do samochodu używanego w ramach prowadzonej działalności na podstawie umowy leasingu. ETS uznał, że wprowadzanie w momencie wejścia Polski do Unii Europejskiej do polskiego porządku prawnego nowych regulacji w zakresie odliczania VAT było niezgodne z regulacjami unijnymi, jeśli faktycznie prowadziło ono do ograniczenia zakresu prawa do odliczenia VAT w stosunku do przepisów obowiązujących wcześniej.

Uprawnieni podatnicy

Zdaniem ekspertów Baker & McKenzie Doradztwo Podatkowe - którzy reprezentowali przed ETS spółkę Magoora - prawo do odzyskania VAT na podstawie wyroku ETS w sprawie Magoora przysługuje tym wszystkim podatnikom VAT, którzy wykorzystywali do działalności opodatkowanej VAT samochody oraz nabywali do nich paliwo, a jednocześnie ze względu na przepisy, które w wyniku orzeczenia ETS uznane zostały za niezgodne z prawem wspólnotowym, nie dokonywali odliczenia od nabycia tych samochodów i/lub od nabycia paliwa do nich. Przy tym ważne jest, jakiego rodzaju były to samochody.

ETS uznał za niezgodne z dyrektywami polskie przepisy, jedynie w tym zakresie, w którym wprowadziły one ograniczenia w odliczaniu VAT w większym stopniu niż obostrzenia istniejące 30 kwietnia 2004 r.

- Zatem prawo do odzyskania VAT mają wszyscy, którym takie prawo przysługiwałoby według stanu prawnego na dzień przed wejściem Polski do UE - wyjaśnia Zbigniew Liptak, doradca podatkowy współpracujący z Baker & McKenzie Doradztwo Podatkowe.

Dodaje, że przykładowo, podatnik VAT, który w kwietniu 2004 r. kupił samochód bez homologacji ciężarowej i przez kilka lat używał tego samochodu do działalności gospodarczej, nie ma prawa do odzyskania VAT, bo według przepisów obowiązujących 30 kwietnia 2004 r. takie prawo mu nie przysługiwało. Analogicznie sprawa się ma z ograniczeniami wprowadzonymi w 2005 roku, gdy w miejsce tzw. wzoru Lisaka wprowadzono kolejne ograniczenia.

Ograniczenia polskiej ustawy

Z orzeczenia w sprawie Magoora wynika generalnie, że polski ustawodawca, ograniczając prawo do odliczenia przy nabyciu paliwa (oraz samych samochodów czy też ich leasingu) od 1 maja 2004 r., a następnie 22 sierpnia 2005 r., naruszył prawo wspólnotowe, w szczególności tzw. klauzulę stałości wynikającą z VI Dyrektywy. Na ten aspekt zwraca uwagę Przemysław Skorupa, doradca podatkowy współpracujący z Baker & McKenzie Doradztwo Podatkowe, który stwierdza, że naruszenie prawa wspólnotowego przez polskiego ustawodawcę ma znaczenie zarówno z punktu widzenia dotychczasowych rozliczeń podatników, którzy użytkowali samochody, których dotyczył wyrok - tj. samochody z kratką oraz samochody spełniające tzw. wzór Lisaka, jak i ich rozliczeń bieżących oraz przyszłych.

W odniesieniu do podatników, którzy w przeszłości użytkowali tego typu samochody, uprawnieni oni są do skorygowania wcześniej złożonych deklaracji i odzyskania nieodliczonego wcześniej podatku naliczonego m.in. z tytułu nabycia paliwa do wspomnianych samochodów.

- W przypadku natomiast gdy podatnicy tacy nadal użytkują samochody spełniające kryteria uprawniające do odliczenia paliwa przed 1 maja 2004 r. lub zgodnie z przepisami obowiązującymi przed 22 sierpnia 2005 r., wówczas mogą na bieżąco odliczać podatek naliczony wynikający z nabycia paliwa do takich samochodów - argumentuje Przemysław Skorupa.

Podkreśla też, że być może orzeczenie w sprawie Magoora wymusi również pewne zmiany na rynku motoryzacyjnym, które pozwolą na odliczanie całości VAT przy nabyciu niektórych samochodów, jeżeli będą one spełniały kryteria wynikające faktycznie z poprzednio obowiązujących przepisów.