RAPORT

Od 1 marca 2009 r. będzie obowiązywać nowa ustawa o podatku akcyzowym. Zdaniem ekspertów, większość przyjętych w niej rozwiązań jest korzystnych. Jednak są i takie, które są niezgodne z regulacjami unijnymi. Co więcej, w przypadku energii elektrycznej zwiększą się koszty funkcjonowania firm sprzedających energię nabywcom końcowym.

Pozytywne rozwiązania

Nowa ustawa akcyzowa jest efektem prawie czteroletnich prac. Uchwalenie tej ustawy wynikało z konieczności dostosowania polskich regulacji z zakresu podatku akcyzowego do przepisów prawa wspólnotowego, czyli przepisów Dyrektywy Rady 2003/96/WE (zmienionej Dyrektywą 2004/74/WE) w sprawie restrukturyzacji wspólnotowych przepisów ramowych dotyczących opodatkowania wyrobów energetycznych i energii elektrycznej.

Na ten aspekt zwraca uwagę Marcin Zimny, prawnik w CMS Cameron McKenna, który stwierdza, że w szczególności zmiany wymagały zasady opodatkowania energii elektrycznej. Jednak to nie był jedyny powód uchwalenia całkiem nowej ustawy, gdyż w tym zakresie wystarczyłaby tylko nowelizacja już obowiązującej ustawy. Równie ważnym powodem była realizacja postulatów zgłaszanych przez przedsiębiorców pod adresem jeszcze obowiązującej ustawy o podatku akcyzowym, dotyczących wprowadzenia ułatwień w prowadzeniu działalności w zakresie wyrobów akcyzowych, a także doprecyzowanie przepisów, które budziły wątpliwości w praktyce.

- Zatem z założenia nowa ustawa powinna być lepsza od starej. Tym niemniej diabeł tkwi w szczegółach. Wiele zmian należy ocenić pozytywnie, jak np. drobną zmianę, jaką jest stosowanie wyłącznie klasyfikacji CN zarówno w obrocie międzynarodowym wyrobami akcyzowymi, jak również w obrocie krajowym, zamiast CN i PKWiU - tłumaczy Marcin Zimny. Również wprowadzenie obowiązku informowania o wyprowadzeniu wyrobów akcyzowych ze składu podatkowego tuż przed wysyłką, a nie jak obecnie, co najmniej trzy dni przed wysyłką, jest dobrą zmianą, wylicza dalej ekspert. Od razu dodaje, że niektóre regulacje nadal są nieprecyzyjne, a inne wręcz utrudnią działalność podatnikom.

Ważne prawo UE

Agnieszka Wierzbicka, doradca podatkowy w CMS Cameron McKenna, zauważa, że nowa ustawa akcyzowa, tak jak i obecnie obowiązująca, nie reguluje kompleksowo materii akcyzowej, pozostawiając wiele kwestii do uregulowania w aktach wykonawczych do ustawy. Stąd też ocena spójności i kompletności wprowadzonych zmian nie może być dokonywana wyłącznie na bazie przepisów ustawowych, lecz wymaga sięgnięcia do rozporządzeń do ustawy, których wstępne projekty zostały już opublikowane na stronach internetowych MF.

- Wystarczy jednak sama treść nowej ustawy, aby stwierdzić, że nie uwzględniono postulatu przeniesienia do ustawy wszystkich zwolnień od akcyzy, przewidzianych obecnie w aktach wykonawczych. Zatrzymano się w połowie drogi, przenosząc tylko część zwolnień do ustawy, resztę pozostawiając do uregulowania rozporządzeniom, a tym samym pozostawiając niepewność co do stałości takich rozwiązań - podkreśla Agnieszka Wierzbicka.