Zarząd lub inni kierownicy jednostek odpowiadają za przeprowadzenie inwentaryzacji w formie spisu z natury. Nie mogą oni przerzucić odpowiedzialności w tym zakresie na inne osoby. Oznacza to, że w przypadku ujawnienia dużych braków podczas inwentaryzacji, np. w magazynie, to właśnie członkowie zarządu mogą ponieść konsekwencje.

Beata Micińska, ekspert z Europejskiego Centrum Audytu, wyjaśnia, że odpowiedzialność kierownictwa jednostki w tym przypadku regulują przepisy kodeksu karnego skarbowego, kodeksu karnego oraz ustawy o rachunkowości.

- Odpowiedzialność taka występuje, gdy któryś z organów kontrolujących, publicznych lub prywatnych, złoży stosowne doniesienie w prokuraturze - twierdzi nasza rozmówczyni. Kodeks karny skarbowy stanowi, że za przestępstwa lub wykroczenia skarbowe członkowie zarządu ponoszą odpowiedzialność na równi ze sprawcą. Mogą więc odpowiadać za niewywiązanie się z ciążącego na kierowniku jednostki obowiązku nadzoru, który wynika z istniejących w działalności danego przedsiębiorcy reguł, i dopuszczenie do popełnienia czynu zabronionego np. nierzetelnego i/lub wadliwego prowadzenia ksiąg rachunkowych.

Beata Micińska, zwraca również uwagę na kodeks karny. Zgodnie z jego przepisami za nadużycie udzielonych uprawnień bądź też niedopełnienie powierzonych członkom zarządu obowiązków przewiduje konsekwencję w postaci kary pozbawienia wolności. Wymiar kary zależy od wielkości, celu oraz umyślności wyrządzonej szkody.

- Konsekwencją prawną wynikającą natomiast art. 77 ustawy o rachunkowości jest kara w postaci grzywny lub kara pozbawienia wolności do lat dwóch, bądź obie te kary łącznie - twierdzi ekspert.