Wniesienie papierów wartościowych lub udziałów do spółek osobowych powinno być neutralne podatkowe. Nie zawsze takie stanowisko prezentują organy podatkowe.
W miarę rozwoju praktyki rynkowej związanej z wnoszeniem aportów do spółek osobowych (w szczególności komandytowych) w formie papierów wartościowych czy udziałów organy podatkowe zaczęły przyjmować niekorzystne dla podatników stanowisko.

Przychód podatkowy

Zdaniem Joanny Gałęzy, starszego konsultanta w Accreo Taxand, organy uznają takie operacje jako czynności odpłatnego zbycia udziałów, czy akcji, z których przychód co do zasady podlega opodatkowaniu.
- Odeszły tym samym od praktyki z lat poprzednich, wedle której wniesienie wkładu do spółek osobowych było traktowane jako podatkowo obojętne - dodaje Joanna Gałęza.
Ostatnio takie niekorzystne stanowisko wyraził m.in. dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie w interpretacji z 11 listopada 2008 r. (nr IPPB1/ 415-1070/08-2/AG) oraz naczelnik Urzędu Skarbowego Warszawa - Praga w postanowieniu z 14 września 2007 r. (nr 1434/dd2/415/25a/2007).
W uzasadnieniu tych stanowisk stwierdzono, że pod pojęciem odpłatnego zbycia należy rozumieć każdą formą przeniesienia własności udziałów, akcji za wynagrodzeniem, którym jest wkład w spółce osobowej o określonej wartości. Kwota odpowiadająca wartości otrzymanego wkładu w spółce osobowej stanowi w tym przypadku przychód z kapitałów pieniężnych, obciążony 19-proc. stawką podatku.

Brak regulacji

Mimo braku wyraźnego przepisu przewidującego opodatkowanie wkładów wnoszonych do spółek osobowych zastosowanie mają więc zasady ogólne dotyczące odpłatnego zbycia. Joanna Gałęza przypomina, że wyłączone od takiego traktowania są jedynie wkłady w postaci środków trwałych, środków obrotowych i wartości niematerialnych i prawnych wnoszone do spółek osobowych przez osoby fizyczne.
- Przyczyną jest treść art. 10 ust. 2 pkt 2 ustawy o PIT, który wyłącza z opodatkowania w ramach źródła odpłatne zbycie wniesienie takich składników do spółek - tłumaczy.
W przekonaniu eksperta Accreo Taxand, wnioski wyprowadzane z treści wybranego przepisu ustawy o PIT - podobnie jak podstawowa teza organów o zrównaniu wkładów do spółek osobowych z „odpłatnym zbyciem” - jest błędna.
Podkreślić należy, że korzystne dla podatników stanowisko wyraził m.in. naczelnik Trzeciego Urzędu Skarbowego w Gdańsku w postanowieniu z 28 września 2007 r. (nr DF/415-88923/07/FD).