DARIUSZ MICHAŁ MALINOWSKI

doradca podatkowy

Nie

Z reguły bonifikaty udzielane są na podstawie regulaminów obowiązujących wszystkich wykupujących lokale mieszkalne i nie mają charakteru nieodpłatności. Jeżeli tak jest w omawianym przypadku, to przychód nie wystąpi.

Zgodne z art. 11 ust. 2a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych wartość pieniężną innych nieodpłatnych świadczeń ustala się:

  •  jeżeli przedmiotem świadczenia są usługi wchodzące w zakres działalności gospodarczej dokonującego świadczenia - według cen stosowanych wobec innych odbiorców,
  •  jeżeli przedmiotem świadczeń są usługi zakupione - według cen zakupu,
  •  jeżeli przedmiotem świadczeń jest udostępnienie lokalu lub budynku - według równowartości czynszu, jaki przysługiwałby w razie zawarcia umowy najmu tego lokalu lub budynku,
  •  w pozostałych przypadkach - na podstawie cen rynkowych stosowanych przy świadczeniu usług lub udostępnianiu rzeczy lub praw tego samego rodzaju i gatunku, z uwzględnieniem w szczególności ich stanu i stopnia zużycia oraz czasu i miejsca udostępnienia.

Przychód osiągany przez podatnika na skutek uzyskania świadczenia częściowo odpłatnego zawsze musi być umiejscowiony w odpowiednim źródle przychodu. Artykuł 14 ust. 1 ustawy w zdaniu pierwszym stwierdza: za przychód z działalności, o której mowa w art. 10 ust. 1 pkt 3, uważa się kwoty należne, choćby nie zostały faktycznie otrzymane, po wyłączeniu wartości zwróconych towarów, udzielonych bonifikat i skont. Bonifikata, to zmniejszenie kwoty należnej do zapłaty. Powstaje zatem pytanie: czy bonifikatę można utożsamiać ze świadczeniem częściowo odpłatnym? Na podstawie lakonicznego stanu faktycznego można się jedynie domyślać, że udzielona bonifikata nie miała charakteru indywidualnego, nie udzielono jej na podstawie indywidualnych ustaleń ze sprzedającym wyłącznie czytelnikowi. Z reguły bowiem udzielane są one na podstawie regulaminów obowiązujących wszystkich wykupujących lokale mieszkalne. Nie mają także charakteru nieodpłatności, ponieważ wiążą się zwykle z pewnym elementem wzajemności, np. wykupem jednorazowym, wpłatą określonej części w odpowiednio krótkim terminie itp. Jeżeli tak właśnie jest w tym przypadku, to przychód z całą pewnością nie wystąpi. Potwierdzają to wyjaśnienia ministra finansów, odnoszące się co prawda do mieszkań spółdzielczych, ale mające znaczenie uniwersalne. „W przypadku gdy prawo do zmniejszenia płatności na pokrycie różnicy między rynkową wartością lokalu a zwaloryzowaną wartością wkładu mieszkaniowego przysługuje na mocy statutu wszystkim członkom danej spółdzielni, na tych samych zasadach, równowartość obniżenia należności nie stanowi przychodu członka spółdzielni podlegającego opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych” - pismo z 11 maja 2005 r., PB5/IK-033-33-442/05.

(ŁZ)

PODSTAWA PRAWNA

■  Art. 11 ust. 1 i 2a oraz art. 14 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. z 2000 r. nr 14, poz. 176 z późn. zm.).