W przyszłym roku wejdzie w życie 35 fundamentalnych zmian podatkowych. Zebraliśmy te, nad którymi prace zostały już zakończone lub właśnie są na finiszu.
Zmiany w VAT 2018 / DGP
Części zapowiadanych zmian nie udało się uchwalić do końca roku, a to oznacza, że w 2018 r. nie należy spodziewać się już więcej niekorzystnych rozwiązań w podatkach dochodowych. Te bowiem musiałyby zostać opublikowane w Dzienniku Ustaw do końca listopada.
Co innego zmiany na korzyść podatników. Nadal w konsultacjach jest jeszcze projekt zakładający podwyższenie limitu przychodów małego podatnika dla celów PIT i CIT (z 1,2 mln euro do 2 mln euro) oraz możliwość jednorazowego rozliczania strat do 5 mln zł.
Podobnie z projektami zakładającymi wprowadzenie kas fiskalnych online oraz przesyłanie sprawozdań finansowych w formacie jednolitego pliku kontrolnego (JPK).
Od Nowego Roku nie zacznie też jeszcze obowiązywać obniżenie stawki akcyzy dla najmniejszych browarów.
W Sejmie utknął projekt, który zakłada, że działalność na niewielką skalę (do ok. 1000 zł) będzie można prowadzić bez jej rejestrowania i płacenia składek ZUS.
Czego dotyczy zmiana Na czym polega Ustawa wprowadzająca zmianę
Wchodzą w życie jeszcze przed 1 stycznia 2018 r.
Pakiet tytoniowy Od 15 grudnia 2017 r. tylko przedsiębiorcy prowadzący skład podatkowy oraz pośredniczące podmioty tytoniowe mogą sprzedać susz tytoniowy za granicę. Muszą też zapłacić z tego tytułu akcyzę, a dopiero potem ubiegać się o jej zwrot. Dotychczas przysługiwało im z tego tytułu zwolnienie. Każdy producent suszu tytoniowego musi także uzyskać wpis do nowego rejestru, prowadzonego przez dyrektora właściwego oddziału terenowego Agencji Rynku Rolnego oraz przekazywać mu co roku (do 15 maja) wszystkie istotne informacje na temat prowadzonej uprawy, produkcji i sprzedaży surowca tytoniowego. Za niewykonanie tego obowiązku grozi grzywna. Ustawa z 27 października o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz ustawy o organizacji niektórych rynków rolnych (Dz.U. z 2017 r. poz. 2216)
Zaświadczenia o rozliczeniach kontrahenta Od 25 grudnia 2017 r. przedsiębiorca będzie mógł za 17 zł uzyskać z urzędu skarbowego zaświadczenie o rozliczeniach podatkowych jego aktualnego kontrahenta. Dowie się w ten sposób, czy jego kontrahent złożył w terminie deklarację, ujął w niej określone zdarzenia i czy zapłacił daninę. Zaświadczenie, które wyda fiskus, nie będzie zawierało informacji o tym, czy prawidłowość złożonej już deklaracji nie została zakwestionowana albo czy urzędnicy nie wydali decyzji określającej wysokość zobowiązania podatkowego w innej kwocie. Takiego zaświadczenia nie będzie można uzyskać o przyszłym kontrahencie, z którym współpraca ma być dopiero prowadzona. Ustawa z 27 października 2017 r. o zmianie ustawy ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2017 r. poz. 2169)
Wchodzą w życie od 1 stycznia 2018 r.
PIT
Kwota wolna od podatku Podwyższona zostanie kwota wolna od podatku. Tym samym wzrośnie kwota dochodu (podstawa opodatkowania), od której nie trzeba będzie w ogóle płacić PIT – z dzisiejszych 6600 zł do 8000 zł. Ustawa z 27 października 2017 r. o zmianie ustawy o PIT, ustawy o CIT oraz ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz.U. z 2017 r. poz. 2175)
Zmiany dla twórców Dwukrotnie, tj. do kwoty 85 528 zł rocznie, zostanie podwyższony limit pozwalający na stosowanie przez twórców 50-proc. kosztów uzyskania przychodów. Zarazem jednak będą ograniczenia, bo podwyższone koszty będą mogli stosować tylko podatnicy wymienieni w ustawie (np. publicyści, aktorzy, pisarze, dziennikarze, podatnicy prowadzący działalność badawczo-rozwojową oraz naukowo-dydaktyczną). Z preferencji nie skorzystają: copywriterzy, inżynierowie i projektanci, specjaliści IT (poza programistami), tłumacze, analitycy, doradcy specyficznych branż, projektanci odzieży, geodeci itd.
Limity zwolnień podatkowych Wzrosną, przykładowo w przypadku: ● świadczeń z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych – z 380 zł do 1 tys. zł (art. 21 ust. 1 pkt 67), ● świadczeń z byłego zakładu pracy dla emerytów i rencistów – z 2280 zł do 3 tys. zł (art. 21 usst. 1 pkt 28), ● dopłat do zorganizowanego wypoczynku dzieci ze środków obrotowych – z 760 zł do 2 tys. zł (art. 21 ust. 1 pkt 78).
Ulga dla niepełnosprawnych Zwiększy się limit dochodu niepełnosprawnego z 9120 zł do 10 080 zł, pozwalający skorzystać z ulgi przez podatnika mającego na utrzymaniu osobę niepełnosprawną. Przy odliczeniu wydatków na samochód (do 2280 zł) będą uwzględniane wszystkie przejazdy, również na zakupy i do lekarza, a nie tylko na zabiegi leczniczo-rehabilitacyjne. Wydatki na utrzymanie psa asystującego (do 2280 zł) będzie mógł odliczyć każdy niepełnosprawny. Nowe zasady stosuje się do rozliczenia dochodów już za 2017 r.
Ulga dla krwiodawców W rozliczeniu już za 2017 r. ulga wyniesie 130 zł za oddanie litra krwi lub litra osocza (a nie 3 litrów osocza, jak miało być w rozliczeniu za 2017 r.).
Umorzenie długów Osoby wynajmujące mieszkania komunalne i socjalne, którym właściciel (gmina, miasto) umorzy należności związane z opłatami (np. za prąd i gaz), będą zwolnione z zapłaty PIT.
Programy motywacyjne Zasadniczo programy motywacyjne oparte na akcjach nadal będą objęte preferencją podatkową, czyli odroczeniem opodatkowania do momentu zbycia akcji, a podatek od dochodu będzie ustalany według stawki 19 proc. PIT. Jeśli jednak firma przyzna pracownikowi opcje na akcje podmiotów spoza UE i EOG (np. amerykańskich), wówczas przychód powstanie dwa razy: w momencie ich realizacji oraz sprzedaży akcji. Pierwszy będzie opodatkowany według stawek 18 i 32 proc., drugi według stawki 19 proc. Jeśli będą spełnione warunki do odroczenia opodatkowania, to sama zamiana opcji na akcje przez pracownika nie będzie opodatkowana. Podatek będzie wówczas tak jak w przypadku programów opartych na akcjach, a więc tylko przy zbyciu akcji. W nowelizacji ustawy o PIT pojawił się jednak błąd. W art. 24 ust. 12a zapisano bowiem, że odroczenie podatku do momentu sprzedaży dotyczy akcji spółek, których siedziba lub zarząd znajduje się na terytorium państwa, z którym Polska zawarła umowę o unikaniu podwójnego opodatkowania. Zabrakło słowa „także”. To oznacza, że gdy pracownik dostanie akcje polskich spółek, będzie musiał zapłacić podatek dwa razy – w momencie ich otrzymania i przy sprzedaży.
Odziedziczony majątek Nie będzie można amortyzować majątku otrzymanego w spadku lub w darowiźnie. Uwaga! Ministerstwo Finansów zapowiedziało, że zmieni te przepisy. Wprawdzie nie zostają one już uchwalone do końca 2017 r., ale resort finansów zapowiedział, że nowelizacja wejdzie w życie ze skutkiem wstecz od 1 stycznia 2018 r.
Ułatwienia dla przedsiębiorców Zlikwidowany będzie obowiązek zgłaszania prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów przez podatników rozpoczynających działalność oraz tych, którzy zmieniają sposób opodatkowania i muszą prowadzić PKPiR.
Zryczałtowany podatek dochodowy
Ryczałt od najmu Po przekroczeniu 100 tys. zł przychodów podatnicy zapłacą zryczałtowany podatek według stawki 12,5 proc. Do 100 tys. zł przychodów stawka pozostanie bez zmian (8,5 proc.) Ustawa z 27 października 2017 r. o zmianie ustawy o PIT, ustawy o CIT oraz ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz.U. z 2017 r. poz. 2175)
CIT
Wkłady pieniężne Z literalnego brzmienia przepisów nowelizacji wynika, że opodatkowana zostanie gotówka wnoszona do spółek z o.o., akcyjnych oraz komandytowo-akcyjnych i to już na etapie ich zakładania, a potem także podwyższania kapitałów. Ministerstwo Finansów zapewniło w odpowiedzi dla DGP, że zmiana ma charakter wyłącznie legislacyjny i że przychód będzie – tak jak dotychczas – tylko przy wnoszeniu do spółki wkładu niepieniężnego. Zdaniem ekspertów jednak brzmienie nowego przepisu (art. 12 ust. 1 pkt 7 ustawy o CIT) jednoznacznie prowadzi do wniosku, że również wkłady pieniężne zostaną opodatkowane. Ustawa z 27 października 2017 r. o zmianie ustawy o PIT, ustawy o CIT oraz ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz.U. z 2017 r. poz. 2175)
Podział źródeł przychodów Będą dwa źródła przychodów: działalność gospodarcza i zyski kapitałowe. Do tego drugiego będą zaliczane m.in. dywidendy, przychody z umorzenia udziałów. W związku z tym przychody i koszty będą rozliczane w ramach poszczególnego źródła. Dotyczy to także strat; jeżeli w którymś ze źródeł pojawi się strata, to nie będzie można jej skompensować z dochodem z drugiego źródła. Stratę będzie można odliczyć w ramach tego samego źródła przez kolejne 5 lat (w każdym roku nie więcej niż 50 proc.).
Finansowanie dłużne W przeciwieństwie do dotychczasowych przepisów o tzw. cienkiej kapitalizacji nowe regulacje będą ograniczać możliwość zaliczania do kosztów uzyskania przychodów nie tylko odsetek od pożyczek i kredytów udzielonych przez podmioty powiązane, ale także innych kosztów finansowania dłużnego (m.in. opłat, prowizji, premii, części odsetkowej raty leasingowej, kar i opłat za opóźnienie w zapłacie, kosztów zabezpieczenia zobowiązań) i to także w przypadku finansowania udzielonego przez podmioty niepowiązane. Bez ograniczeń będzie można odliczać od przychodu koszty finansowania dłużnego w kwocie do 3 mln zł rocznie. Nadwyżka będzie limitowana do wysokości 30 proc. podatkowej EBITDA. Do pożyczek i kredytów otrzymanych przed 1 stycznia 2018 r. podatnicy będą mogli stosować przepisy dotychczasowe, ale nie dłużej niż do 31 grudnia 2018 r. Ograniczenia nie będą dotyczyć banków i instytucji finansowych.
Limit dotyczący usług niematerialnych, np. doradczych, badania rynku, reklamowych, zarządzania i kontroli, przetwarzania danych Wydatki te będzie można zaliczać bez ograniczeń do kosztów uzyskania przychodów tylko do wysokości 3 mln zł rocznie. Nadwyżka będzie limitowana do wysokości 5 proc. podatkowej EBITDA. Ograniczenie będzie dotyczyło kosztów usług, opłat i należności, ponoszonych bezpośrednio lub pośrednio na rzecz podmiotów powiązanych. Nie będzie więc dotyczyć kosztów ponoszonych na rzecz podmiotów niepowiązanych. Nie będzie też dotyczyć kosztów usług, opłat i należności bezpośrednio związanych z wytworzeniem lub nabyciem przez podatnika towaru lub świadczeniem usługi.
Czego dotyczy zmiana Na czym polega Ustawa wprowadzająca zmianę
Wypłaty z zysku po opodatkowaniu Nie będą kosztem uzyskania przychodów.
Darowizny w PGK Spółki działające w ramach podatkowych grup kapitałowych nie będą mogły zaliczać darowizn do kosztów uzyskania przychodu.
Mechanizm debt push down Nie będzie można zaliczać do kosztów podatkowych odsetek wypłacanych wskutek następującej transakcji: spółka nabywająca uzyskuje kredyt w banku i kupuje spółkę operacyjną, stając się jej jedynym wspólnikiem, następnie obie spółki (nabywająca i operacyjna) łączą się, a nowo utworzony podmiot przejmuje i spłaca kredyt zaciągnięty przez spółkę nabywającą (kredyt jest finansowany z działalności operacyjnej kontynuowanej przez nową spółkę po spółce operacyjnej).
Łączenie i dzielenie spółek Transakcje łączenia i dzielenia spółek będą musiały mieć, podobnie jak obecnie, uzasadnienie ekonomiczne. Jeśli nie będą miały takiego uzasadnienia, a fiskus uzna, że głównym celem była korzyść podatkowa, to firma przejmująca będzie musiała zapłacić karny podatek od przychodu (brak możliwości pomniejszenia go o koszty uzyskania przychodów), a nie – jak obecnie – od dochodu. Dodatkowo fiskus będzie mógł zażądać podatku od wspólników. W sumie organy będą mogły zażądać zapłaty podatku aż trzykrotnie: dwa razy od spółki (przy przejęciu innej firmy oraz jej późniejszej sprzedaży) oraz od wspólników.
Zmiany w CFC Przepisy o CFC będą miały zastosowanie dopiero, gdy podatnik będzie posiadał – bezpośrednio lub pośrednio – 50 proc. kapitału zagranicznej spółki (a nie jak dotychczas 25 proc.). Jednocześnie obniżono – z 50 proc. do 33 proc. – poziom dochodów pasywnych, jakie może osiągać zagraniczna spółka, aby była uznana za CFC. Rozszerzono katalog przychodów pasywnych, m.in. o przychody z działalności ubezpieczeniowej, bankowej lub finansowej.
Działalność rolnicza Dochody z działalności gospodarczej będą opodatkowane, niezależnie od tego, czy zostaną przeznaczone na działalność rolniczą.
PIT i CIT
Limit jednorazowej amortyzacji Z 3,5 tys. zł do 10 tys. zł wzrośnie wartość początkowa środków trwałych oraz wartości niematerialnych, których zakup będzie można jednorazowo zaliczyć do kosztów. Ustawa z 27 października 2017 r. o zmianie ustawy o PIT, ustawy o CIT oraz ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz.U. z 2017 r. poz. 2175)
Zaliczki na podatek Nie trzeba będzie płacić zaliczki na podatek dochodowy, jeżeli podatek należny od dochodu osiągniętego od początku roku, pomniejszony o sumę zaliczek wpłaconych od początku roku, nie przekroczy 1 tys. zł.
Ulga na badania i rozwój Zwiększą się limity odliczeń. Centra badawczo-rozwojowe będą odliczać dodatkowo (oprócz normalnych kosztów uzyskania przychodu) do 150 proc. kosztów kwalifikowanych. Pozostałe firmy będą odliczać dodatkowo do 100 proc. kosztów kwalifikowanych. Ulga B+R obejmie nie tylko koszty pracownika zatrudnionego na umowę o pracę, lecz także innych osób zatrudnionych na podstawie umowy zlecenia lub o dzieło. Z ulgi na B+R będą mogły skorzystać niektóre firmy działające w specjalnych strefach ekonomicznych. Ustawa z 9 listopada 2017 r. o zmianie niektórych ustaw w celu poprawy otoczenia prawnego działalności innowacyjnej (Dz.U. z 2017 r. poz. 2201)
Minimalny podatek od nieruchomości Będzie nowy podatek – od budynków handlowo-usługowych (centrów handlowych, domów towarowych, samodzielnych sklepów i butików, innych handlowo-usługowych) oraz biurowych, jeżeli ich wartość przekracza 10 mln zł. Podatek wyniesie 0,035 proc. od nadwyżki wartości nieruchomości powyżej 10 mln zł. Minimalny podatek będzie można odliczać od bieżącej zaliczki na PIT lub CIT. Samego zaś podatku będzie można nie wpłacać, jeżeli będzie on niższy od kwoty zaliczki na podatek dochodowy za dany miesiąc. W efekcie, jak pisaliśmy w DGP, będzie można legalnie nie płacić nowego podatku, a na dodatek jeszcze zmniejszyć o niego swoją bieżącą zaliczkę na PIT lub CIT przelewaną do urzędu skarbowego. Tak część ekspertów odczytuje tę zmianę. Ministerstwo Finansów poinformowało w komunikacie na swojej stronie internetowej, że nie zgadza się z taką wykładnią, bo nie taki był cel nowych przepisów. Chodziło o to, aby podatnik zobowiązany do zapłaty tzw. podatku minimalnego mógł: ● zapłacić podatek minimalny, a przy wyliczaniu zaliczki CIT (PIT) odliczyć ten podatek od podatku należnego PIT (CIT) , albo ● wpłacić zaliczkę na podatek CIT (PIT) w pełnej wysokości, jeżeli jest on niższy niż kwota minimalnego podatku. Ustawa z 27 października 2017 r. o zmianie ustawy o PIT, u stawy o CIT oraz ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz.U. z 2017 r. poz. 2175)
VAT
JPK_VAT dla mikrofirm Mikroprzedsiębiorcy będą co miesiąc przesyłać do urzędu skarbowego swoją ewidencję VAT w formacie jednolitego pliku kontrolnego. Pierwsze takie raporty spłyną do fiskusa do 25 lutego 2018 r. (za styczeń). Ustawa z 13 maja 2016 r. o zmianie ustawy – Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2016 r. poz. 846)
Kasy fiskalne W kasach fiskalnych trzeba będzie ewidencjonować, bez względu na wysokość obrotów, sprzedaż indywidualnym klientom następujących usług: ● wstęp na przedstawienia cyrkowe; ● wstęp do wesołych miasteczek, parków rozrywki, na dyskoteki, sale taneczne; ● w zakresie wymiany walut, z wyłączeniem usług świadczonych przez banki i spółdzielcze kasy oszczędnościowo-kredytowe (obecnie usługi te korzystają ze zwolnienia przedmiotowego). W rozporządzeniu pozostanie dotychczasowy limit 20 tys. zł obrotu pozwalający części przedsiębiorców na zwolnienie z obowiązku stosowania kas. Rozporządzenie w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących – nie zostało jeszcze podpisane przez ministra finansów
Stawka na wyroby medyczne Zmieni się opodatkowanie niektórych wyrobów higienicznych i farmaceutycznych z gumy, takich jak: osłonki antykoncepcyjne, cewki, strzykawki, rozpieracze, smoczki, worki tlenowe. Będą one objęte obniżoną stawką 8 proc., ale tylko jeżeli będą wyrobami medycznymi. W przeciwnym razie będą objęte stawką 23 proc. VAT. Soczewki do okularów korekcyjnych będą objęte obniżoną stawką VAT, a do okularów przeciwsłonecznych – stawką 23 proc. Przepisy wejdą w życie po upływie 7 dni od ogłoszenia. Ustawa z 14 grudnia 2017 r. o zmianie przepisów o VAT – w tym tygodniu ma zostać przyjęta przez Senat
Akcyza
Opodatkowanie e-papierosów Od 1 stycznia 2018 r. opodatkowane zostaną papierosy elektroniczne oraz tzw. tytoniowe wyroby nowatorskie. Początkowo jednak stawka daniny wyniesie zero. Dopiero w 2019 r. producenci i importerzy płynu do e-papierosów zapłacą jednak podatek według stawki 0,50 groszy za każdy jego mililitr, a stawka akcyzy od tytoniowych wyrobów nowatorskich wyniesie 141,29 zł za każdy ich kilogram oraz dodatkowo równowartość 31,41 proc. średniej ważonej ceny detalicznej sprzedaży tytoniu do palenia. Producenci e-papierosów i produktów nowatorskich będą musieli już w przyszłym roku składać sprawozdania na temat wielkości ich produkcji i importu. Natomiast począwszy od 2019 r. będą musieli banderolować swoje wyroby oraz otwierać składy podatkowe w celu kontynuowania produkcji. Ustawa z 12 grudnia 2017 r. o zmianie ustawy o podatku akcyzowym – w tym tygodniu ma zostać przyjęta przez Senat
Przepisy o STIR
Informacje o rachunkach i przelewach Banki i SKOK-i będą musiały przekazywać fiskusowi informacje o rachunkach bankowych firm oraz dzienne zestawienia transakcji na kontach (przepisy przejściowe dają instytucjom czas na przygotowanie się do tych obowiązków). Zmiany w ordynacji podatkowej pozwolą też szefowi Krajowej Administracji Skarbowej blokować konta przedsiębiorców na 72 godziny, z możliwością przedłużenia do 3 miesięcy, gdy wystąpi uzasadniona obawa co do wykonania zobowiązania podatkowego przez podatnika (w tym zakresie nowe przepisy ordynacji podatkowej wejdą w życie po upływie 4 miesięcy od ogłoszenia). Niezależnie od tego będą też zmiany w ustawie o VAT, które umożliwią szefowi KAS prowadzenie czarnej listy czynnych podatników VAT czyli wykreślonych z rejestru oraz podatników przywróconych do niego. Ustawa z 24 listopada 2017 r. o zmianie niektórych ustaw w celu przeciwdziałania wykorzystywaniu sektora finansowego do wyłudzeń skarbowych – czeka na podpis prezydenta
Jawność rozliczeń podatkowych
Informacje o rozliczeniach podatkowych największych firm Do końca września 2018 r. po raz pierwszy upublicznione zostaną informacje o rozliczeniach z fiskusem (w latach 2012-2018) spółek, których roczne przychody przekraczają 50 mln euro oraz 60 działających w Polsce podatkowych grup kapitałowych. W ten sposób jawne staną się dane o ich przychodach, kosztach, dochodach, stratach, wysokości należnego CIT i procentowym udziale należnego podatku w zysku brutto, który firma wykazała w sprawozdaniu finansowym. Informacje będą publikowane co roku do końca września i aktualizowane co kwartał (na koniec grudnia, marca, czerwca i września). Firmy i PGK, które uznają, że upublicznione informacje przekłamują rzeczywistość i np. nie oddają specyfiki ich działalności, będą mogły złożyć wniosek o sprostowanie. Jeśli Ministerstwo Finansów odmówi sprostowania, będzie musiało wydać w tej sprawie decyzję. Ustawa z 24 listopada 2017 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych – podpisana 15 grudnia br. przez prezydenta
Wchodzą w życie od 1 lipca 2018 r.
VAT
Split payment Kupujący będzie mógł zadecydować, czy przy zapłacie skorzysta z mechanizmu podzielonej płatności, tj. kwotę netto przeleje na zwykły rachunek sprzedawcy a równowartość podatku od towarów i usług – na rachunek VAT. Mechanizm będzie można stosować zarówno do regulowania całości zobowiązań, jak i do ich części. Ustawa z 15 grudnia 2017 r. o zmianie ustawy o VAT oraz niektórych innych ustaw – czeka na podpis prezydenta
Pozostałe struktury JPK obowiązkowo, ale na żądanie Średnie i małe firmy oraz mikroprzedsiębiorcy będą musieli przesłać w formie elektronicznej na żądanie urzędu skarbowego: swoje faktury, księgi rachunkowe, wyciągi bankowe, dane o stanach magazynów, księgi przychodów i rozchodów i ewidencje przychodów. Ustawa z 10 września 2015 r. o zmianie ustawy – Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2015 r. poz. 1649)
Przepisy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji
Rejestr Należności Publicznoprawnych W parlamencie nadal trwają prace nad nowelizacją tzw. pakietu wierzycielskiego, która ma o pół roku przesunąć termin wejścia w życie Rejestru Należności Publicznoprawnych (z 1 stycznia 2018 r. na 1 lipca 2018 r.). Rejestr pozwoli każdemu poznać wysokość podatków, ceł, składek ZUS i mandatów skarbowych, których nie zapłacił kontrahent. Dane o długach będą wprowadzane do rejestru na bieżąco, ale nazwę dłużnika poznamy dopiero wtedy, gdy jego zobowiązanie przekroczy 5 tys. zł. Jeśli będzie nim przedsiębiorca, to zainteresowany informacją będzie musiał najpierw uwierzytelnić się na Portalu Podatkowym za pomocą profilu ePUAP lub kwalifikowanego podpisu elektronicznego. Jeśli dłużnikiem będzie osoba fizyczna niebędąca przedsiębiorcą, to trzeba będzie uzyskać jej zgodę na poznanie jej długów. Kto wystąpi o informacje o długach osoby fizycznej bez jej upoważnienia, będzie ryzykował grzywną w wysokości 30 tys. zł. Rejestr będzie prowadził szef KAS, a same informacje o długach będą wpisywać naczelnicy urzędów skarbowych i reprezentanci gmin (wójtowie, burmistrzowie i prezydenci miast). Ale zrobią to dopiero po uprawomocnieniu się decyzji lub wyroku sądu administracyjnego. Zanim zamieszczą dane, wyślą dłużnikowi jeszcze ostrzeżenie o „zagrożeniu ujawnieniem w rejestrze”. Jeśli dłużnik nadal nie zapłaci, to po 30 dniach znajdzie się na czarnej liście. Ustawa z 7 kwietnia 2017 r. o zmianie niektórych ustaw w celu ułatwienia dochodzenia wierzytelności (Dz.U. z 2017 r., poz. 933) oraz poselski projekt jej nowelizacji, który zostanie przyjęty w tym tygodniu przez Senat