Finlandia jest krajem wielkich możliwości. Niedostatki wynikające ze stosunkowo wysokiego opodatkowania rekompensują jasne i przejrzyste przepisy w zakresie zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej.

Rodzaje działalności

W Finlandii najistotniejszymi czynnikami bezpośrednio wpływającymi na wybór formy działalności gospodarczej są: liczba założycieli, wymagany kapitał oraz możliwość wpływania na decyzje związane z zarządzaniem biznesem. Jak wyjaśnił Krzysztof Gratka, konsultant w Accreo Taxand, w zależności od preferencji przedsiębiorcy forma prowadzenia działalności gospodarczej wybierana jest każdorazowo po uwzględnieniu specyficznych warunków w tym zakresie.

W Finlandii podstawowymi formami prowadzenia działalności są: przedsiębiorca jednoosobowy, spółka jawna, spółka komandytowa, prywatna spółka akcyjna, publiczna spółka akcyjna, oddział przedsiębiorstwa zagranicznego.

- Obowiązkiem każdego przedsiębiorcy przed rozpoczęciem działalności, niezależnie od tego, na jaką formę prowadzenia się zdecyduje, jest dokonanie rejestracji w urzędzie patentów i rejestracji - stwierdził Krzysztof Gratka.

Jednocześnie wskazał, że podmioty spoza państw wchodzących do Europejskiego Obszaru Gospodarczego muszą uzyskać pozwolenie na podjęcie działalności w Finlandii. Właściwym organem jest urząd patentów i rejestracji.

Opłacalność firmy

Michał Roszkowski, konsultant w Accreo Taxand, podkreślił, że prowadzenie biznesu jako przedsiębiorca jednoosobowy to najprostszy sposób prowadzenia własnej działalności. Forma ta charakteryzuje się najniższą kwotą opłaty za rejestrację - 65 euro.

- Najistotniejszą cechą różniącą spółkę jawną od spółki komandytowej jest odpowiedzialność wspólników za długi i inne nabyte zobowiązania. W spółce jawnej za długi i zobowiązania wspólnicy odpowiadają solidarnie, natomiast w spółce komandytowej odpowiedzialność jednej kategorii wspólników jest nieograniczona, gdy pozostali wspólnicy odpowiadają jedynie do wysokości wniesionego kapitału - tłumaczył Michał Roszkowski.

WAŻNA LICZBA

26 proc. - wynosi stawka CIT w Finlandii

Według niego charakterystyczną cechą państw skandynawskich jest podział spółek akcyjnych na spółki prywatne i publiczne. Spółka akcyjna prywatna i spółka akcyjna publiczna należą do najpopularniejszych form prowadzenia działalności zarówno wśród przedsiębiorców krajowych, jak i zagranicznych. Podstawowymi czynnikami, które różnicują spółkę akcyjną prywatną od publicznej, są wysokość minimalnego kapitału zakładowego oraz możliwość zbywania akcji na rynkach publicznych. Dla spółki akcyjnej prywatnej minimalny kapitał zakładowy został określony przez ustawodawcę fińskiego na poziomie 8 tys. euro, natomiast w przypadku spółki akcyjnej publicznej minimalna wartość kapitału zakładowego wynosi 80 tys. euro. Koszt rejestracji zarówno w przypadku spółki akcyjnej publicznej, jak i prywatnej wynosi 330 euro.

Eksperci Accreo Taxand podkreślają, że w Finlandii oddział zagranicznego przedsiębiorstwa może przyjąć jedną z dwóch form agenta lub importera, jak również oddziału produkcyjnego.

Oddział zagranicznego przedsiębiorstwa nie posiada osobowości prawnej odrębnej od spółki matki - podejmuje wszelkie działania i zaciąga zobowiązania w imieniu i na rachunek spółki matki. Odziałem zagranicznego przedsiębiorstwa może kierować tylko osoba na stałe zamieszkująca w Finlandii.

- Wszelkie dokumenty składane w urzędach administracyjnych muszą być przetłumaczone przez tłumacza przysięgłego na język fiński lub szwedzki. W celu sprostania wymogom formalnym i przyśpieszenia procedury zakładania oddziału zagranicznego przedsiębiorstwa warto skorzystać z pomocy lokalnego prawnika - radził Krzysztof Gratka.

Dochody objęte PIT

Z informacji Michała Roszkowskiego wynika, że w Finlandii podatkowi dochodowemu od osób fizycznych podlegają wszelkie dochody osiągane przez osoby fizyczne, tj. pensje, wynagrodzenia, celowe wypłaty, bonusy dla kierownictwa, uzyskane prowizje, a także kwoty na pokrycie kosztów zamieszkania, dodatki samochodowe oraz zasiłki wypłacane bezrobotnym.

Podatek ten jest obliczany i uiszczany na rzecz skarbu państwa według progresywnej skali podatkowej.

Dochody uzyskiwane przez osoby fizyczne opodatkowane są także podatkiem komunalnym (uiszczanym na rzecz gminy). Stawka tego podatku waha się od 16 do 21 proc. w zależności od gminy. Należy wskazać, że podatek ten pobierany jest od wszystkich dochodów i brak w jego przypadku limitu dolnego.

CIT do zapłaty

Podatkowi dochodowemu od osób prawnych podlegają wszelkie rodzaje dochodów osiągane przez przedsiębiorstwo, bez względu na miejsce uzyskania dochodu, z nielicznymi wyjątkami, m.in. podatkowi temu nie podlegają: kapitały pokryte przez udziałowców oraz zwroty podatku dochodowego (z wyłączeniem odsetek). Stawka podatku od przedsiębiorstw jest niezależna od wysokości dochodu i wynosi 26 proc.

- Podatek kapitałowy płaci się co do zasady od dywidend, odsetek bankowych, dochodów z wynajmu lokali. Dochody te opodatkowane są jednolitą stawką w wysokości 28 proc. Od ogólnych zasad opodatkowania dywidend występują liczne wyjątki. W relacjach wewnątrzwspólnotowych opodatkowanie dywidend wypłacanych do spółek może zostać zredukowane na podstawie Dyrektywy Rady 90/435/EWG z 23 lipca 1990 r. w sprawie wspólnego opodatkowania stosowanego w przypadku spółek dominujących i spółek zależnych w różnych państwach członkowskich - dodał Michał Roszkowski.

Rozliczenia VAT

W Finlandii na dość niskim poziomie został ustalony próg obrotu, powyżej którego przedsiębiorca powinien płacić VAT. Z podatku tego zwolniony jest obrót nie przekraczający kwoty 8,5 tys. euro w skali roku.

Krzysztof Gratka wyjaśnił nam, że standardowa stawka VAT wynosi 22 proc. Fińskie przepisy przewidują także dwie preferencyjne stawki w wysokości 17 i 8 proc. Stawką 17-proc. zostały objęte artykuły żywnościowe z wyłączeniem żywych zwierząt, usług gastronomicznych, wody pitnej, napojów alkoholowych i wyrobów tytoniowych, a także pasze dla zwierząt.

Natomiast stawka 8-proc. została przewidziana m.in. dla następujących towarów i usług: usług przewozu pasażerskiego, usług hotelarskich i mieszkaniowych, opłat za wstęp do: teatru, cyrku, na przedstawienia taneczne, na koncerty, kina, parku rozrywki, ogrodu zoologicznego, na imprezy sportowe itd., lekarstwa oraz książek.

Ustawodawca fiński przewidział także wiele zwolnień przedmiotowych, z których najważniejsze dotyczą: usług medycznych i służby zdrowia, usług opieki społecznej, usług oświatowych, które świadczone są zgodnie z obowiązującym prawem lub są subsydiowane przez państwo zgodnie z obowiązującymi przepisami, usług finansowych i transakcji dotyczących papierów wartościowych (z wyłączeniem konsultacji usług depozytowych) oraz nieruchomości.

Inne podatki

Eksperci Accreo Taxand wyjaśnili także, że w Finlandii przepisy o podatku akcyzowym są w pełni zharmonizowane w dyrektywami unijnymi. Podatkowi akcyzowemu podlegają m.in.: alkohole i napoje alkoholowe, wyroby tytoniowe, ropa naftowa i paliwa płynne.

Dodatkowe obciążenia w zakresie podatku akcyzowego nałożone są na gruncie przepisów krajowych. W grupie wyrobów obciążonych akcyzą znalazły się m.in.: napoje niskoalkoholowe, energia elektryczna oraz paliwa.

Specyficznym rozwiązaniem w systemie podatkowym Finlandii jest tzw. podatek kościelny. Beneficjentami tego podatku są Fiński Kościół Ewangelicko-Luterański i Kościół Prawosławny. Opodatkowaniu podatkiem kościelnym podlegają jedynie członkowie tych kościołów. Stawka podatku kościelnego waha się od 1 do 2,25 proc.

EWA MATYSZEWSKA

ewa.matyszewska@infor.pl