Miejsce, w którym dokona się czynności celnych, będzie uznane także w pojedynczym pozwoleniu na stosowanie procedury uproszczonej SASP.

ZMIANA PRAWA

W uzasadnionych przypadkach i na warunkach określonych przez organ celny czynności przewidziane przepisami prawa celnego mogą być dokonywane w miejscach wyznaczonych lub uznanych przez organ celny. Wymogi, jakie musi spełniać takie miejsce, oraz warunki i tryb postępowania przy jego wyznaczaniu lub uznawaniu określa minister finansów w drodze rozporządzenia. W Dzienniku Ustaw nr 8, poz. 41 zostało opublikowane rozporządzenie z 9 stycznia 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie miejsca wyznaczonego lub uznanego przez organ celny, w którym mogą być dokonywane czynności przewidziane przepisami prawa celnego (Dz.U. nr 8, poz. 41). W rozporządzeniu wprowadzono m.in. możliwość uznawania miejsca również w pojedynczym pozwoleniu na stosowanie procedury uproszczonej (SASP). Jest to nowa instytucja w prawie celnym, przyjęta przez państwa członkowskie (dokument TAXUD 1409/ 2006), która obowiązuje od 1 stycznia 2009 r. Możliwość stosowania pojedynczych pozwoleń SASP wprowadziła także nowelizacja ustawy - Prawo celne z 7 listopada 2008 r. (Dz.U. nr 215, poz. 1355).
Pojedyncze pozwolenie na stosowanie procedury uproszczonej umożliwia podmiotom gospodarczym uzyskanie w jednym z państw członkowskich pozwolenia obejmującego wszystkie transakcje importowe lub eksportowe dokonywane w procedurze uproszczonej na obszarze innych uczestniczących w realizacji pozwolenia państw członkowskich. Rozporządzenie wchodzi w życie 5 lutego.