JOANNA NARKIEWICZ-TARŁOWSKA

starszy menedżer, doradca podatkowy w Pricewaterhouse-Coopers

Zdecydowana większość ulg to odliczenia od podatku. Podobnie jak w Polsce od przychodu odejmowana jest kwota zapłaconych składek na obowiązkowe ubezpieczenia społeczne.

Natomiast do odliczeń od podatku do zapłaty zaliczamy:

•  Kwoty odliczane przez każdego podatnika: 221,65 euro dla osoby samotnej; 443,30 euro dla małżonka; 161,20 euro za wychowywane dziecko; 221,65 euro za utrzymywanego przodka; 322,40 euro dla samotnego rodzica.

•  30 proc. rocznych wydatków na opiekę zdrowotną poniesionych przez podatnika lub jego małżonka, dzieci oraz przodków na utrzymaniu.

•  30 proc. rocznych wydatków poniesionych na naukę (w tym naukę języków obcych) dla podatnika lub jego dzieci (nie więcej niż 644,80 euro) - limit ten jest powiększony o 120,90 euro na każde dziecko w rodzinach, w których jest przynajmniej troje dzieci.

•  25 proc. składek na ubezpieczenie na życie (nie więcej niż 60 euro dla osoby samotnej i 120 euro dla małżonków).

•  30 proc. odsetek płaconych przez podatnika od kredytu mieszkaniowego (nie więcej niż 574 euro). Kredyt ten nie może być udzielony przez instytucje zarejestrowane w tzw. rajach podatkowych.

•  25 proc. składek na dobrowolne ubezpieczenie społeczne (maksymalny limit odliczenia to 80 euro dla osoby samotnej, 160 euro dla małżonków, kwota ta rośnie o 40 euro za każde dziecko objęte ubezpieczeniem).

•  20 proc. wydatków na indywidualne ubezpieczenia emerytalne (limity odpisów są zależne od wieku: 400 euro dla osób do 35 roku życia, 350 euro dla osób pomiędzy 35 a 50 rokiem życia i 300 euro dla osób powyżej 50 roku życia).

•  Darowizny na rzecz państwa, Kościoła, na cele charytatywne itp. w wysokości 25 proc. tej darowizny, nie więcej jednak niż 15 proc. zobowiązania podatkowego.

•  50 proc. wydatków na komputery, części komputerowe lub programy komputerowe (nie więcej niż 250 euro). Odliczenie to przysługuje jedynie rodzinom, których dochód nie przekroczył najwyższego progu podatkowego.

•  50 proc. wydatków na urządzenia związane z wykorzystaniem energii odnawialnej (maksymalne odliczenie wynosi 761 euro).

•  1209 euro to odliczenie, z którego może skorzystać każda osoba z udokumentowaną niepełnosprawnością.

Warto wspomnieć, że podatnik może, zgodnie z zasadami odliczenia stosować do kwoty podatku wynikającego z dochodów osiągniętych poza Portugalią.

Ten niezamknięty jeszcze krąg odliczeń (wymienione są jedynie najważniejsze) wyraźnie wskazuje, że system podatkowy w Portugalii kreowany jest na prorodzinny i promałżeński. W ostatnich latach w Portugalii dodano kolejne ulgi podatkowe oraz najwyższą, 42-proc. stawkę podatku. Należy więc sądzić, że w tę stronę podążać będą zmiany w portugalskim systemie podatkowym.